W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (5 września)

Sesja Rady Miasta Lublin (5 września)
02.09.201914:59

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w czwartek (5 września). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Obrady Rady Miasta Lublin będą transmitowane na żywo - zapraszamy do oglądania lub słuchania online.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu VIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 r. (druk nr 372-1).
 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. (druk nr 373-1).
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 7.1. odwołania Pani Ewy Kusznierowskiej z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (druk nr 365-1);
 • 7.2. petycji dotyczącej zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Lublinie dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym (druk nr 381-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 7.3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 369-1);
 • 7.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 370-1);
 • 7.5. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (druk nr 371-1);
 • 7.6. zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 366-1);
 • 7.7. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 388-1);
 • 7.8. zmiany uchwały nr 1086/XLIII/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 389-1);
 • 7.9. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu „Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego” (druk nr 374-1);
 • 7.10. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie (druk nr 377-1);
 • 7.11. przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030” (druk nr 364-1);
 • 7.12. uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: A – położonego w rejonie ulic Goździkowej i Kosynierów, G – położonego w rejonie ulicy Jagodowej, B – położonego w rejonie Al. Spółdzielczości Pracy, E – położonego w rejonie ulic Dożynkowej i K. Bielskiego, H – położonego w rejonie ulicy Nagietkowej, F – położonego w rejonie ulicy Bluszczowej, J – położonego w rejonie ulicy Ustronie, K – położonego w rejonie ulic Trześniowskiej i Kminkowej, R – położonego w rejonie ulicy Z. Zagrobskiej, L – położonego w rejonie ul. Magnoliowej oraz S – położonego w rejonie Al. W. Andersa i ul. M. Koryznowej (druk nr 383-1);
 • 7.13. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru C – położonego w rejonie ul. Kameralnej (druk nr 384-1);
 • 7.14. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru K – położonego w rejonie al. Spółdzielczości Pracy (druk nr 385-1);
 • 7.15. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV – obszar A (druk nr 386-1);
 • 7.16. wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Lublin darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie lokalu niemieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Lublinie przy alei Spółdzielczości Pracy 3 oraz części nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Bazylianówka 6 (druk nr 361-1);
 • 7.17. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów (druk nr 362-1);
 • 7.18. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Farmaceutycznej (druk nr 363-1);
 • 7.19. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 382-1);
 • 7.20. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 391-1);
 • 7.21. zmiany uchwały nr 730/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w Lublinie przy ul. Piekarskiej 27 na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem 1 położony w Lublinie przy ul. Piekarskiej 27 (druk nr 392-1);
 • 7.22. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osoby fizycznej położonych w Lublinie w pobl. Al. Wincentego Witosa (druk nr 393-1);
 • 7.23. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie w pobl. ul. Kaczeńcowej (druk nr 394-1);
 • 7.24. wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną (druk nr 387-1);
 • 7.25. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Poligonowej w Lublinie (druk nr 378-1);
 • 7.26. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Sławinkowskiej w Lublinie (druk nr 379-1);
 • 7.27. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 358-1) – projekt grupy radnych;
 • 7.28. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 367-1);
 • 7.29. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 368-1);
 • 7.30. utworzenia Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” i nadania Statutu (druk nr 375-1);
 • 7.31. utworzenia Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i nadania Statutu (druk nr 376-1);
 • 7.32. zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (druk nr 390-1);
 • 7.33. projekt stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie potępienia wypowiedzi i zachowań nawołujących do przemocy wobec osoby Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego (druk nr 395-1) - projekt grupy radnych.
 • 7.34. projekt stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki budowy stadionu żużlowego w Lublinie (druk nr 396-1) - projekt grupy radnych.
 1. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 380-1).
 2. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 3. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.