W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (7 września)

Sesja Rady Miasta Lublin (7 września)
04.09.202312:29

Obrady odbywać się będą 7 września 2023 r. (czwartek) w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Transmisja pod linkiem.

Porządek obrad LII sesji Rady Miasta Lublin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu LI sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1862-1).
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok (druk nr 1849-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1850-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV (druk nr 1875-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni w rejonie ulicy Lędzian (druk nr 1877-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego miasta Lublin – część V w obszarze położonym na północ od ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin – część wschodnia (druk nr 1870-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru G – położonego w rejonie ulic: Choiny, Wojtasa, Sierpniowej (druk nr 1874-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – rejon ulic: Krochmalnej i Spółdzielczej (druk nr 1876-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV w rejonie ulicy Mełgiewskiej (druk nr 1878-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru G – rejon ul. Muzycznej (druk nr 1879-1);
  • uchwalenia zmian części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni – część „A” Rogatka Warszawska (druk nr 1880-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I E – przedłużenie Al. Solidarności – etap I (druk nr 1881-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIB (Majdan Tatarski, Kośminek – rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) dla obszaru B – położonego w rejonie ulic: Wrońskiej – Lotniczej – Pogodnej (druk nr 1882-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1851-1);
  • utworzenia dodatkowej lokalizacji VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie (druk nr 1883-1);
  • utworzenia dodatkowej lokalizacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie (druk nr 1884-1);
  • zmiany uchwały nr 1426/XLVIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. (druk nr 1855-1);
  • powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie na kadencję 2023-2027 (druk nr 1866-1);
  • Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 1867-1);
  • zmiany Statutu Rady Seniorów Miasta Lublin (druk nr 1868-1);
  • przystąpienia do projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2024-2026 na realizację projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” współfinansowanego w ramach Komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa ze środków Komisji Europejskiej (druk nr 1869-1);
  • przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego pn. „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” (akronim Circular WEEEP) realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (druk nr 1853-1);
  • zmiany uchwały 1363/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (druk nr 1864-1);
  • zmiany uchwały nr 1364/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1863-1);
  • zawarcia porozumienia z Gminą Strzyżewice celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze (druk nr 1852-1);
  • określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków komunikacyjnych i dworców (druk nr 1885-1);
  • zaliczenia do kategorii drogi publicznej gminnej ul. Krakowskie Przedmieście, na odcinku od Placu Króla Władysława Łokietka do ul. Kapucyńskiej, położonej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47 (obr. 37, ark. 3) (druk nr 1854-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1865-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Połabian (druk nr 1856-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Młyńskiej (druk nr 1857-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Harcerskiej (druk nr 1858-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie przy ul. Różanej (druk nr 1859-1);
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Lublin na rzecz Gminy Konopnica części nieruchomości położonej we wsi Konopnica (druk nr 1860-1);
  • wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Dworcowej (druk nr 1861-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Szafirowej (druk nr 1871-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1872-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem albo użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1873-1).
 7. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła