W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF XL sesja rady Miasta Lublin (22 lutego)

15.02.201814:25

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w czwartek (22 lutego). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Słuchaj sesji Rady Miasta Lublin w Internecie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXXIX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 5.1. wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin Pomnika upamiętniającego postać „proboszcza Majdanka” - bł. ks. Emiliana Kowcza (druk nr 1313-1);
 • 5.2. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 1287-1);
 • 5.3. petycji dotyczącej budowy parku na Górkach Czechowskich w Lublinie (druk nr 1312-1) – projekt grupy radnych;
 • 5.4. zmiany uchwały nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 1288-1);
 • 5.5. upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2018 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin (druk nr 1281-1);
 • 5.6. wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Wyżynnej (druk nr 1290-1);
 • 5.7. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1291-1);
 • 5.8. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1292-1);
 • 5.9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1293-1);
 • 5.10. nieodpłatnego obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1294-1);
 • 5.11. wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Łabędziej służebnością gruntową na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 1295-1);
 • 5.12. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Niecałej 1/ul. Radziwiłłowskiej 9 (druk nr 1296-1);
 • 5.13. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Zgodnej 9a (druk nr 1297-1);
 • 5.14. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Kresowej 9 w Lublinie (druk nr 1298-1);
 • 5.15. wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Staszica 8 w Lublinie (druk nr 1299-1);
 • 5.16. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Grodzkiej 5a w Lublinie (druk nr 1300-1);
 • 5.17. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy Al. Józefa Piłsudskiego 17 w Lublinie (druk nr 1301-1);
 • 5.18. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 34 w Lublinie (druk nr 1302-1);
 • 5.19. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Mierniczej (druk nr 1303-1);
 • 5.20. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie (druk nr 1304-1);
 • 5.21. wynajmu nieruchomości Gminy Lublin, położonych w Wólce Rokickiej i Rokitnie (druk nr 1310-1);
 • 5.22. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2018 rok (druk nr 1283-1);
 • 5.23. uchwały zmieniającej uchwałę nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (druk nr 1285-1);
 • 5.24. określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 1309-1);
 • 5.25. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1278-1) – projekt grupy radnych (Tadeusza Mazowieckiego);
 • 5.26. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1306-1) – projekt grupy radnych (Danuty Siedzikówny „Inki”);
 • 5.27. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (druk nr 1279-1);
 • 5.28. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1280-1);
 • 5.29. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków (druk nr 1284-1);
 • 5.30. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 1289-1);
 • 5.31. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie (druk nr 1308-1);
 • 5.32. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” (druk nr 1314-1);
 • 5.33. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Kowalskiej 5 (druk nr 1282-1).
 1. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2017 roku przez Gminę Lublin (druk nr 1286-1).
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1305-1).
 4. Informacja o nieruchomościach Skarbu Państwa podlegających przekazaniu Gminie Lublin, opisanych na spisie inwentaryzacyjnym nr 209 (druk nr 1307-1).
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.