W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zaświadczenie o prawie do głosowania do 10 lipca

08.07.202009:21

Przypominamy, że do 10 lipca można wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania oraz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Lublinianie zmieniający miejsce pobytu po pierwszym głosowaniu mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania podczas II tury wyborów. Dokument umożliwia głosowanie w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć do 10 lipca w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Mieszkańcy otrzymają zaświadczenie o prawie do głosowania w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin (ul. Spokojna 2, pokoje nr 224, 225 i 226 w godzinach 7.30-15.30).

Wyborca, który złożył wniosek o zaświadczenie przed I turą wyborów, otrzymał dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania, czyli II tury wyborów. W takim przypadku wyborca nie otrzyma już kolejnego zaświadczenia. Co ważne, w przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zaświadczenie można odebrać osobiście (za pokwitowaniem) lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby, wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem, które odbyło się 28 czerwca, dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca. Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed I turą wyborów.

Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca, może zgłosić ten zamiar do 10 lipca telefonicznie w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin tel. 81 466 3559, 81 466 3572 w godz. 7.30 - 15.30.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (musi to być adres z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail).

Dodatkowo, wyborca niepełnosprawny, może wnioskować o dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a lub dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres wskazał w zgłoszeniu.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Odbiór pakietów w Urzędzie Miasta Lublin możliwy będzie 6 lipca w godzinach 7.30 – 15.30 oraz 7 lipca w godzinach 7.30 - 17.00 przy ul. Dolna 3 Maja 5, pokój 201.

Kopertę zwrotną z oddanym głosem można wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej, tzw. czerwonej skrzynki, na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza. Skrzynkę pocztową można znaleźć dzięki wyszukiwarce skrzynek pocztowych, która dostępna jest pod adresem: https://skrzynki.poczta-polska.pl/. Kopertę zwrotną można również oddać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w Urzędzie Miasta Lublin, przy ul. Dolna 3 Maja 5, pokój 201, najpóźniej do 10 lipca w godzinach 7.30 – 15.30. Można także w dniu II tury wyborów - 12 lipca, samemu bądź przy pomocy innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

W przypadku osób niepełnosprawnych bądź osób objętych kwarantanną, izolacją lub izolacją domową istnieje możliwość oddania głosu od razu podczas odbioru pakietu wyborczego przez Wyborcę. Należy o tym fakcie poinformować listonosza doręczającego pakiet wyborczy, który będzie oczekiwał przed drzwiami na oddanie głosu przez Wyborcę oraz pozostawi pod drzwiami/przed posesją mobilną skrzynkę nadawczą dedykowaną do wrzucenia kopert zwrotnych z oddanym głosem.

Podobnie jak w przypadku I tury wyborów, zmianie uległy 22 siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. Zmiany wynikają z braku zgody dotychczasowych dysponentów lokali na udostępnienie pomieszczeń na cele wyborów lub ze względów sanitarnych w kontekście trwającej epidemii.
Lokalizację siedzib komisji wyborczych można sprawdzić poprzez aplikację Geoportal: www.geoportal.lublin.eu, wybierając z menu głównego serwis map wyborczych lub poprzez stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej: www.wybory.gov.pl

Więcej informacji o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.