W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

wniosek konsumenta RODO

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów obsługuje interesantów – mieszkańców Lublina w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin, to jest:

 • poniedziałek - piątek od 7.45 do 15.15.

Siedziba Miejskiego Rzecznika Konsumentów mieści się w budynku przy ul. Spokojnej 2, pokój 282.

Do zadań Rzecznika należy:

 • Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Terminy udzielania porad prawnych ustalane są:

 • telefonicznie pod numerem: 81 466 1600,
 • e-mailem: ,
 • w trakcie osobistej wizyty w Biurze przy ul. Spokojnej 2, pokój 282.

Już przy wstępnej rozmowie konsument uzyskuje niezbędne informacje i wskazówki co do możliwości załatwienia sprawy.

 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Skargi konsumentów mogą być składane na piśmie lub za pomocą wniosku. Wszystkie dokumenty dotyczące sprawy (np. umowa, reklamacja, odpowiedź na reklamację, faktura, paragon, pisma w sprawie itp.). należy dostarczyć ze skargą do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy (wniosek do pobrania).
 3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki podawczej ePUAP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.
 • Wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.
 • Wytaczanie powództw na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
 • Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.
 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego.
 • Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.


Rzecznik ma więc przede wszystkim kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Nie jest organem który rozstrzyga spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Staramy się swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi doprowadzić do kompromisu dbając o prawa słabszego uczestnika rynku, czyli konsumenta Rzecznik zajmuje się również szeroko pojętą edukacją konsumencką. W biurze rzecznika konsumenci mogą uzyskać informację, poradę prawną w zakresie praw i obowiązków.

Konsumentem jest osobą, która nabywa towary lub usługi, podejmuje czynności prawne w celach niezwiązanych z pracą zawodową czy działalnością gospodarczą. Jeżeli przy zawieraniu umowy lub w trakcie jej realizacji konsument napotyka na trudności ma prawo zwrócić się do nas o pomoc i poradę prawną.

Nie udzielamy porad prawnych i nie zajmujemy się sprawami przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

Rzecznik w ramach współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia co do niekorzystnych zjawisk rynkowych. Składa sprawozdania o ilości i zakresie udzielanych porad prawnych, zawiadamia o wszelkich czynnikach niekorzystnych na rynku, jeżeli dotknęły znaczna grupę konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje rynek, wydaje decyzje o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów oraz inne w zakresie swoich ustawowych kompetencji. Nie prowadzi jednak spraw jednostkowych w zakresie ochrony interesów konsumenta.