W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Poradnik konsumenta

Kategorie

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827),

  Regulacje ustawy stosuje się do:

  1. umów zawieranych poza siedzibą lub lokalem poradzenia działalności gospodarczej:
   1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
   2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa wyżej,
   3. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
   4. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.
  2. umów zawieranych przez internet, telefon lub przy wykorzystaniu druków zamówienia dołączonych do prasy, dostarczanych konsumentowi pocztą.

  Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów:

  • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia,
  • kosztów dostarczenia rzeczy, przekraczających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez przedsiębiorcę, jeżeli droższy sposób dostarczenia rzeczy został wybrany przez konsumenta.

  Konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu.

  Jeżeli razem z umową poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zostały zawarte inne, powiązane z nią umowy dodatkowe (np. umowa o kredyt wiązany), w przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, także i te umowy wygasają, a konsument nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, z wyjątkiem kosztów, o których była mowa powyżej. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować osobę trzecią, z którą został umowę dodatkową, o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (wzór)

  Więcej o nowych przepisach dotyczących reklamacji towarów oraz umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku. Więcej na www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
  Nowe przepisy odnoszą się wyłącznie do umów zawartych po 25.12.2014r. Do umów sprzedaży, a także umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zawartych przed dniem 25.12.2014r. stosuje się przepisy Ustawy z 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 141 poz. 1176 ).

 • Sprzedaż konsumencka i odpowiedzialność sprzedawcy uregulowana w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.).

  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, gdy towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową (wadliwy). Niezgodność ta może polegać na braku możliwości korzystania z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, ale także może przejawiać się brakiem określonych właściwości. Zgodnie z ustawą towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli:

  • nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany;
  • jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego samego rodzaju;
  • odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela.

  Konsument w razie stwierdzenia niezgodności może w ramach zgłoszenia reklamacyjnego, według swojego wyboru żądać doprowadzenia towaru do zgodności z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę. . Żądanie usunięcia niezgodności poprzez naprawę albo wymianę nakłada na sprzedawcę obowiązek ustosunkowania się do tego roszczenia w terminie 14 dni (kalendarzowych). Po bezskutecznym upływie tego termin uuznaje się, że żądania wyżej wskazane stają się wiążące a sprzedawca jest zobowiązany je zrealizować. Dodatkowo sprzedawca ma obowiązek także zwrotu kosztów dostarczenia wadliwej rzeczy, demontażu i ponownego montażu, zamontowania i ponownego uruchomienia.

 • Udzielenie gwarancji jest dobrowolne, a zakres obowiązków przedsiębiorcy i uprawnień konsumenta może być swobodnie ustalony w gwarancji .Dokument gwarancyjny powinien być wydany w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. Odpowiedzialnym z gwarancji jest podmiot wskazany w karcie gwarancyjnej.Termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, o ile innego terminu nie zastrzeżono w gwarancji.

  Zapisy gwarancyjne powinny być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być sporządzone w języku polskim.

  Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

  Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

  Zgłoszenie reklamacyjne towaru (wzór)

 • Zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi zostały uregulowane w przepisach art. 556 - 5764 kodeksu cywilnego i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży zawartych po dnia 25 grudnia 2014 r. Rękojmia stanowi ustawową odpowiedzialność sprzedawcy, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Z wadą mamy do czynienia wówczas gdy:

  1. rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

  Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

  Wada prawna występuje, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej (np. zastawem), a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  W przypadku wystąpienia wady konsument może według swojego wyboru żądać:

  • naprawy lub wymiany,

  albo złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.

  Jeżeli konsument złoży oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, sprzedawca zamiast zwrotu pieniędzy może rzecz naprawić albo wymienić. Jeżeli rzecz była już wcześniej naprawiana lub wymieniana sprzedawca nie może odmówić konsumentowi uznania oświadczenia o odstąpieniu lub obniżeniu ceny i ponownie rzecz naprawiać lub wymieniać. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie występuje tylko w przypadku, gdy wada rzeczy jest nieistotna (bagatelna).

  W ramach zgłoszonej reklamacji sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do żądania konsumenta (naprawy, wymiany, obniżenia ceny) w terminie 14 dni. Upływ tego terminu bez reakcji sprzedawcy oznacza uznanie żądania konsumenta za uzasadnione.

  Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia rzeczy, ubezpieczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od momentu wydania rzeczy, a w przypadku nieruchomości 5 lat. W razie sprzedaży rzeczy używanych strony mogą skrócić ten okres do 1 roku.

 • Podstawę prawną dla zawierania umów telekomunikacyjnych i relacji usług stanowi Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późń. zm.),

  Ceny usług telekomunikacyjnych muszą być ustalane na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów. Operator określa w cenniku usług telekomunikacyjnych, ceny za przyłączenie do sieci, za usługi, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych pakietów cenowych oraz upustów. Cennik jest podawany przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do publicznej wiadomości oraz jest dostarczany nieodpłatnie abonentowi wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a także na każde jego żądanie.

  W razie podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do powiadomienia o tym na piśmie abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany także o prawie wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji podwyższenia cen. W razie skorzystania z tego prawa operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze ani zwrot ulgi, chyba że zmiana ceny wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

  Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że ta reklamacja została uwzględniona.

  W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, operator jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację. Potwierdzenie takie nie jest potrzebne w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 • Jednym z rodzajów usługi telekomunikacyjnej jest usługa polegająca na dostępie do telewizji kablowej lub cyfrowej.Polega na odbiorze wybranych przez konsumenta programów w zamian za opłacenie abonamentu. Nazywana jest również umową abonencką. Rozpatrywanie reklamacji jakości dostarczanych usług , wysokości rachunków , innych przejawów niewykonania umowy odbywa się na zasadach przewidzianych w regulaminach oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2291)

  wypowiedzenie umowy (wzór)

  odstąpienie od zmian w umowie (wzór)