W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Sesja Rady Miasta Lublin (17 października)

17.10.2019

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w czwartek (17 października). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Obrady Rady Miasta Lublin będą transmitowane na żywo - zapraszamy do oglądania lub słuchania online.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

3. Zatwierdzenie protokołu IX sesji Rady Miasta.

4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023:

 •  5.1. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 423-1).
 •  5.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023 (druk nr 424-1).

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 •  6.1. petycji dotyczącej opracowania i wdrożenia miejskiego programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) (druk nr 425-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 •  6.2. petycji z dnia 26 lipca 2019 r. dotyczącej uzupełnienia obowiązującej w mieście Lublin procedury nadawania nazw ulic o regulacje dotyczące odpłatnego nadawania ulicom nazw komercyjnych (druk nr 426-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 •  6.3. petycji z dnia 26 lipca 2019 r. dotyczącej wprowadzenia polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Radzie Miasta Lublin (druk nr 427-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 •  6.4. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 407-1);
 •  6.5. uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 408-1);
 •  6.6. zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 409-1);
 •  6.7. zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2022 na realizację projektu „Gospodarstwo domowe bez chemii” (druk nr 417-1);
 •  6.8. zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację projektu „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (druk nr 421-1);
 •  6.9. zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację projektu „Nowe modele integracji społecznej wykluczonych osób dorosłych” (druk nr 422-1);
 •  6.10. zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2022 na realizację projektu „Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości dualnego kształcenia zawodowego oraz dla mobilności międzynarodowych” (druk nr 440-1);
 •  6.11. zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację projektu „Zdrowe życie” (druk nr 441-1);
 •  6.12. zmiany uchwały nr 1119/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr 411-1);
 •  6.13. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr 410-1);
 •  6.14. wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z Gminą Garbów w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (druk nr 442-1);
 •  6.15. uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk nr 443-1);
 •  6.16. uchwały zmieniającej uchwałę nr 27/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. (druk nr 416-1) – projekt mieszkańców;
 •  6.17. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. (druk nr 412-1);
 •  6.18. uchwały zmieniającej uchwałę nr 68/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (druk nr 414-1);
 •  6.19. zmiany uchwały nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr 413-1);
 •  6.20. sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 415-1).
 •  6.21. przyjęcia przez Miasto Lublin Samorządowej Karty Praw Rodzin (druk nr 451-1) – projekt grupy radnych;
 •  6.22. stanowisko Rady Miasta Lublin w sprawie uczczenia pamięci Kornela Morawieckiego, człowieka niezłomnego, założyciela Solidarności Walczącej, polityka, Posła na Sejm VIII kadencji (druk nr 449-1) – projekt grupy radnych;
 •  6.23. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych przy ul. Kosmonautów 51, 51a w Lublinie (druk nr 428-1);
 •  6.24. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. 1 Maja 20, 20a (druk nr 431-1);
 •  6.25. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy al. Piłsudskiego 17 w Lublinie (druk nr 432-1);
 •  6.26. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy al. Piłsudskiego 16 w Lublinie (druk nr 433-1);
 •  6.27. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 w Lublinie (druk nr 434-1);
 •  6.28. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 33 w Lublinie (druk nr 435-1);
 •  6.29. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Plac Zamkowy 6a w Lublinie (druk nr 436-1);
 •  6.30. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie (druk nr 437-1);
 •  6.31. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynkach przy ul. Grodzkiej 3, 5 i 5a w Lublinie (druk nr 438-1);
 •  6.32. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wyzwolenia 110a (druk nr 439-1);
 •  6.33. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Szarotkowej (druk nr 445-1);
 •  6.34. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 446-1);
 •  6.35. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 447-1);
 •  6.36. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie (druk nr 450-1);
 •  6.37. uchwały zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (druk nr 429-1);
 •  6.38. ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 roku (druk nr 430-1);
 •  6.39. nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 448-1).

 7. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych (druk nr 406-1).
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 420-1).
 10. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 444-1).
 11. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 12. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.