W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (19 listopada)

Sesja Rady Miasta Lublin (19 listopada)
13.11.2020

PORZĄDEK OBRAD XXIII sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 19 listopada 2020 r. (czwartek) na godz. 9.00

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 19 listopada 2020 roku w zdalnym trybie obradowania , tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Udział w sesji zwołanej na dzień 19 listopada 2020 roku możliwy jest w zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość), zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Link do transmisji obrad Rady Miasta Lublin.

Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 • 3. Zatwierdzenie protokołów: XXI i XXII sesji Rady Miasta.
 • 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 • 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 893-1).
 • 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2019/2020 (druk nr 888-1).
 • 7. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2021 r. (druk nr 913-1).
 • 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 • 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • 9.1. skargi na zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie (druk nr 915-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • 9.2. skargi na działania Dyrektora Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” w Lublinie (druk nr 916-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • 9.3. skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie w zakresie niewłaściwego użytkowania boisk szkolnych (druk nr 917-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • 9.4. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 891-1);
  • 9.5. uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 892-1);
  • 9.6. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (druk nr 889-1);
  • 9.7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r. (druk nr 890-1);
  • 9.8. ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku (druk nr 894-1);
  • 9.9. uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2021-2024” (druk nr 897-1);
  • 9.10. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. (druk nr 898-1);
  • 9.11. wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju Miasta Lublin (druk nr 907-1);
  • 9.12. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni – część „A” Rogatka Warszawska (druk nr 895-1);
  • 9.13. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część II, Obszar I – K – rejon ulicy Stokrotki (druk nr 896-1);
  • 9.14. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: A – położonego w rejonie ulic Goździkowej i Kosynierów, G – położonego w rejonie ulicy Jagodowej, I – położonego w rejonie ulicy Brzozowej (druk nr 908-1);
  • 9.15. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: L – położonego w rejonie ul. Magnoliowej oraz S – położonego w rejonie Al. W. Andersa i ul. M. Koryznowej (druk nr 909-1);
  • 9.16. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów:
  • B – położonego w rejonie Al. Spółdzielczości Pracy oraz E – położonego w rejonie ulic Dożynkowej i K. Bielskiego (druk nr 910-1);
  • 9.17. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: J – położonego w rejonie ulicy Ustronie, K – położonego w rejonie ulic Trześniowskiej i Kminkowej, R – położonego w rejonie ulicy Z. Zagrobskiej (druk nr 911-1);
  • 9.18. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lublin - część I obszar północno-wschodni dla obszarów: H – położonego w rejonie ulicy Nagietkowej oraz F – położonego w rejonie ulicy Bluszczowej (druk nr 912-1);
  • 9.19. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie (druk nr 914-1);
  • 9.20. uchylenia uchwały nr 503/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 118 i ul. Emanuela Graffa na rzecz Powiatu Lubelskiego (druk nr 899-1);
  • 9.21. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Wincentego Witosa/ul. Królowej Jadwigi (druk nr 900-1);
  • 9.22. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Powstańców Śląskich (druk nr 901-1);
  • 9.23. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie (druk nr 902-1);
  • 9.24. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Poniatowskiego 4 w Lublinie (druk nr 903-1);
  • 9.25. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Nałkowskich 236a (druk nr 904-1);
  • 9.26. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 905-1);
  • 9.27. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 906-1).
 • 10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 • 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła