W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (2 lutego)

Sesja Rady Miasta Lublin (2 lutego)
27.01.202307:44

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta Lublin w dniu 2 lutego 2023 r. (czwartek).

Transmisja pod linkiem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLV sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1674-1).
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2022 roku (druk nr 1662-1).
 7. Informacja Prezydenta Miasta Lublin wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) o zgłoszonych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. roszczeniach odszkodowawczych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach ustalających wysokość opłat planistycznych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 4 (druk nr 1673-1).
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany Statutu Miasta Lublin (druk nr 1667-1) – projekt grupy mieszkańców;
  • zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy miastem Lublin a miastem Krzyw Róg (Ukraina) (druk nr 1675-1);
  • obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 1663-1);
  • ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Lublin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr 1664-1);
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 1665-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 70/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 1666-1);
  • ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lublin, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców (druk nr 1681-1);
  • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie (druk nr 1682-1);
  • zamiaru przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie (druk nr 1683-1);
  • określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 1668-1);
  • upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2023 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin (druk nr 1676-1);
  • nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, położonej w Lublinie przy ul. Dzierżawnej 26, oznaczonej jako działki nr 204/4 o powierzchni 0,0035 ha i nr 204/6 o powierzchni 0,0093 ha (obr. 17 – Krochmalna, ark. 3) (druk nr 1680-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu usytuowanego w zespole garażowym przy ul. Szkolnej 15a w Lublinie (druk nr 1669-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy al. Kompozytorów Polskich 8 w Lublinie (druk nr 1670-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Rynek 13 w Lublinie (druk nr 1671-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 20 w Lublinie (druk nr 1672-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1677-1);
  • wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie w pobl. ul. Osmolickiej, Zalew Zemborzycki (druk nr 1678-1);
  • wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście (druk nr 1679-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1684-1);
  • wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej przy ul. Zemborzyckiej 63 w Lublinie (druk nr 1685-1).
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lublin w 2022 roku.
 10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła