W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (20 października)

Sesja Rady Miasta Lublin (20 października)
14.10.202212:58

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta Lublin w dniu 20 października 2022 r. (czwartek).

Transmisja pod linkiem.

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1599-1).
 6. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych (druk nr 1577-1).
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miasta Lublin.
 8. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w 2021 roku (druk nr 1584-1).
 9. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 1591-1).
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2021/2022 (druk nr 1592-1).
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Lublin(druk nr 1573-1) – projekt mieszkańców;
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1574-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1575-1);
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (druk nr 1576-1);
  • zmiany uchwały nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (druk nr 1578-1);
  • udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 1586-1);
  • uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (druk nr 1587-1);
  • wskazania przedstawiciela Rady Miasta Lublin do składu Rady Programowej ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 (druk nr 1598-1);
  • zmiany uchwały nr 957/XXX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców (druk nr 1585-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmian części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – rejon ulicy Przeskok (druk nr 1595-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru H – rejon ulic: T. Zana i Wallenroda (druk nr 1596-1);
  • wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin pomnika Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (druk nr 1597-1);
  • zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (druk nr 1579-1);
  • ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych w Lublinie (druk nr 1580-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 1581-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin (druk nr 1582-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu usytuowanego w budynku przy ul. Kunickiego 35 w Lublinie (druk nr 1583-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości Gminy Lublin położonej przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie (druk nr 1588-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Cmentarnej 12 (druk nr 1589-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Gen. Józefa Zajączka 34 oraz ul. Gen. Józefa Zajączka (druk nr 1590-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1593-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1594-1).
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 13. Zamknięcie obrad.

 

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

/-/ Leszek Daniewski
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Lublin