W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (24 czerwca)

Sesja Rady Miasta Lublin (24 czerwca)
18.06.2021

PORZĄDEK OBRAD XXX sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 24 czerwca 2021 r. (czwartek) na godzinę 9.00 (obrady w trybie zdalnym)

Link umożliwiający śledzenie obrad.

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 24 czerwca 2021 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXIX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1151-1).
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Lublin za 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin:
 7. Przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 1140-1).
 8. Opinie komisji Rady Miasta Lublin.
 9. Debata nad Raportem (z udziałem mieszkańców).
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 1148-1) – projekt Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 11. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin:
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1085-1).
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1139-1).
 14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 15. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok.
 16. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2020 r. (druk nr 1084-1).
 17. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1147-1).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1143-1) – projekt Komisji Rewizyjnej.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • petycji grupy podmiotów w sprawie zaprzestania finansowania przez miasto Lublin ze środków publicznych organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury promujących aborcję, ideologię LGBT lub które zaangażowane były w tzw. Strajk Kobiet (druk nr 1167-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego użytkowania boiska przy SP nr 29 (druk nr 1168-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1145-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1146-1);
  • zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie (druk nr 1141-1);
  • określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych przez miasto Lublin (druk nr 1144-1);
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 1157-1);
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 1149-1);
  • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (druk nr 1150-1);
  • delegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (druk nr 1142-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VC w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza (druk nr 1152-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV w rejonie ulicy Pliszczyńskiej (druk nr 1153-1);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni w rejonie ulic: Dębowej i Goździkowej (druk nr 1154-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IVA w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (druk nr 1171-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar A – rejon ulicy: Przeskok (druk nr 1172-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V w obszarze położonym na północ od proj. ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin – część zachodnia (druk nr 1173-1);
  • powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców (druk nr 1155-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 10 w Lublinie (druk nr 1158-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 71 w Lublinie (druk nr 1159-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Kowalskiej 10 w Lublinie (druk nr 1160-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Nadrzecznej 12 (druk nr 1161-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1162-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1163-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 1164-1);
  • wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach grantu z Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy „Inter City Grants” oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2021 na rzecz wielostronnej współpracy samorządów Lublina, Wrocławia i Krakowa (druk nr 1165-1);
  • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1156-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 602/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie opłat za korzystanie z samooczyszczających się urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych na pętlach, przystankach komunikacyjnych i ulicach w Lublinie (druk nr 1170-1);
  • obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 1169-1).
 21. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła