W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (24 maja)

Sesja Rady Miasta Lublin (24 maja)
17.05.2018

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w czwartek (24 maja) w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołów XLII i XLIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 5.1. wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin pomnika upamiętniającego postać ks. Idziego Radziszewskiego (druk nr 1438-1);
 • 5.2. zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie (druk nr 1421-1);
 • 5.3. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 1407-1);
 • 5.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1408-1);
 • 5.5. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „INTERCULTURE: International volunteering for city culture” (druk nr 1428-1);
 • 5.6. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni (druk nr 1403-1);
 • 5.7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część III w rejonie al. M. Smorawińskiego – część północna (druk nr 1402-1);
 • 5.8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru L – położonego w rejonie ul. F. Stefczyka (druk nr 1404-1);
 • 5.9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszarów: A – położonego w rejonie ul. Beskidzkiej, B – położonego w rejonie ul. Braci Wieniawskich, D – położonego w rejonie ul. Karpackiej, E – położonego w rejonie al. Kompozytorów Polskich i ul. Braci Wieniawskich, F – położonego w rejonie ul. K. Lipińskiego, G – położonego w rejonie ul. Z. Noskowskiego, H – położonego w rejonie ul. Oratoryjnej, I – położonego w rejonie ul. Paryskiej, J – położonego w rejonie ul. Skołuby, M – położonego w rejonie ul. W. Żywnego i Żelazowej Woli (druk nr 1405-1);
 • 5.10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar wschodni w rejonie ulic: Dożynkowa – Goździkowa (druk nr 1406-1);
 • 5.11. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część II w rejonie ulic Jutrzenki i Różanej (druk nr 1440-1);
 • 5.12. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1424-1) – projekt grupy radnych;
 • 5.13. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1439-1);
 • 5.14. zamiaru wzniesienia na terenie Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie pomnika Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich (druk nr 1349-1) – projekt grupy radnych;5.15. budowy drogi dojazdowej do przystanku osobowego PKP Lublin-Zachód (druk nr 1425-1) – projekt grupy radnych;
 • 5.16. zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (druk nr 1410-1);
 • 5.17. zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (druk nr 1411-1);
 • 5.18. zmiany uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2009 r. nr 37, poz. 969 i z 2010 nr 32, poz. 711) (druk nr 1420-1);
 • 5.19. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (druk nr 1423-1);
 • 5.20. zmiany uchwały nr 1008/XXXIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie (druk nr 1412-1);
 • 5.21. utworzenia Żłobka nr 9 w Lublinie przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 2 (druk nr 1413-1);
 • 5.22. wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1417-1);
 • 5.23. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1418-1);
 • 5.24. uchylenia uchwały nr 878/XXXIV/2013 podjętej przez Radę Miasta Lublin w dniu 17 października 2013 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 118, ul. Kresowej 2, 4 / ul. Łęczyńskiej 112, 114 i ul. Emanuela Grafa (druk nr 1426-1) – projekt grupy radnych;
 • 5.25. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Połabian/ul. Ślężan (druk nr 1427-1);
 • 5.26. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Słonecznej 19 (druk nr 1429-1);
 • 5.27. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Aleksandra Świętochowskiego (druk nr 1430-1);
 • 5.28. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie (druk nr 1431-1);
 • 5.29. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie w rejonie ulic: Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, ul. Tadeusza Szeligowskiego oraz ul. Północnej (druk nr 1432-1);
 • 5.30. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Lublin pod nazwą Straż Miejska Miasta Lublin oraz uchwalenia jej regulaminu (druk nr 1434-1);
 • 5.31. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020” (druk nr 1414-1);
 • 5.32. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program polityki zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2018-2020 w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby” (druk nr 1415-1);
 • 5.33. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020” (druk nr 1416-1);
 • 5.34. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (druk nr 1419-1);
 • 5.35. powołania Komisji Statutowej (druk nr 1435-1);
 • 5.36. wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej (druk nr 1436-1);
 • 5.37. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej (druk nr 1437-1);6. Omówienie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (punkt wprowadzony na wniosek grupy radnych).
 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 (druk nr 1409-1).
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1422-1).
 4. Wolne wnioski i oświadczenia.
 5. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin – http://bip.lublin.eu.