W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin - 25 czerwca

Sesja Rady Miasta Lublin - 25 czerwca
19.06.2020

Informujemy, że XX sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji została zwołana na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) na godz. 9.00.

Link do transmisji obrad Rady Miasta Lublin.

Porządek obrad:

     1. Otwarcie sesji.
     2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
     3. Zatwierdzenie protokołu XIX sesji Rady Miasta.
     4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
     5. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Lublin za 2019 r.  i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin:
         5.1. Przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 770-1).
         5.2. Opinie komisji Rady Miasta Lublin.
         5.3. Debata nad Raportem (z udziałem mieszkańców).
         5.4. Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 792-1) – projekt Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
     6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin:
         6.1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 722-1).
         6.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 769-1).
         6.3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku.
         6.4. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok.
         6.5. Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 r. (druk nr 719-1).
         6.6. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2019 rok.
         6.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 779-1).
         6.8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 781-1) – projekt Komisji Rewizyjnej.
     7. Podjęcie uchwał w sprawach:
         7.1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 776-1);
         7.2. uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 777-1);
         7.3. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (druk nr 778-1);
         7.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 780-1);
         7.5. utworzenia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” i nadania Statutu (druk nr 794-1);
         7.6. utworzenia Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i nadania Statutu (druk nr 795-1);
         7.7. nadania statutu Branżowej Szkole Spożywczej II stopnia w Lublinie (druk nr 772-1);
         7.8. nadania statutu Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia w Lublinie (druk nr 773-1);
         7.9. nadania statutu Branżowej Szkole Budownictwa II stopnia w Lublinie (druk nr 774-1);
         7.10. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 804-1);
         7.11. ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 805-1);
         7.12. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 806-1);
         7.13. zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego (druk nr 677-1) – projekt grupy radnych;
         7.14. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 771-1) – projekt grupy radnych;
         7.15. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 807-1);
         7.16. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 775-1);
         7.17. „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 782-1);
         7.18. petycji PRUIM Sp. z o.o. dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości (druk nr 784-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
         7.19. wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (druk nr 785-1);
         7.20. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 786-1);
         7.21. uchwały zmieniającej uchwałę nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (druk nr 796-1);
         7.22. uchwały zmieniającej uchwałę nr 596/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości (druk nr 797-1);
         7.23. zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia (druk nr 787-1);
         7.24. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mieczykowej stanowiących własność osoby fizycznej (druk nr 788-1);
         7.25. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Narutowicza 74a w Lublinie (druk nr 798-1);
         7.26. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Rynek 14 w Lublinie (druk nr 799-1);
         7.27. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Bernardyńskiej 8 w Lublinie (druk nr 800-1);
         7.28. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 801-1);
         7.29. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 802-1);
         7.30. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 33 w Lublinie (druk nr 803-1);
         7.31. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV w rejonie ulicy Mełgiewskiej (druk nr 789-1);
         7.32. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II (druk nr 790-1);
         7.33. uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 791-1);
         7.34. przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin” (druk nr 793-1).
     8. Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej.
     9. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 783-1).
     10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
     11. Zamknięcie obrad.