W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (26 kwietnia)

Sesja Rady Miasta Lublin (26 kwietnia)
19.04.2018

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Sesja Rady Miasta Lublin do słuchania online.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLI sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 5.1. zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin (druk nr 1394-1);
 • 5.2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej (druk nr 1395-1);
 • 5.3. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin (druk nr 1396-1);
 • 5.4. powołania Komisji Statutowej (druk nr 1397-1);
 • 5.5. wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej (druk nr 1398-1);
 • 5.6. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 1372-1);
 • 5.7. uchwały zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1373-1);
 • 5.8. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (druk nr 1374-1);
 • 5.9. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (druk nr 1366-1);
 • 5.10. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1383-1);
 • 5.11. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenia placówki pełniącej funkcje tego ośrodka (druk nr 1399-1);
 • 5.12. nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1319-1) – projekt grupy radnych;
 • 5.13. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1342-1) – projekt grupy radnych;
 • 5.14. nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1345-1);
 • 5.15. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1379-1);
 • 5.16. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1380-1);
 • 5.17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Jana Śniadeckiego (druk nr 1381-1);
 • 5.18. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Zielonej (druk nr 1382-1);
 • 5.19. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Bursaki 14 stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1385-1);
 • 5.20. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1387-1);
 • 5.21. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Marii Koryznowej 3 / ul. Trześniowskiej (druk nr 1388-1);
 • 5.22. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1389-1);
 • 5.23. wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście (druk nr 1390-1);
 • 5.24. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości Gminy Lublin położonej przy ul. Snopkowskiej 2 w Lublinie (druk nr 1392-1);
 • 5.25. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie (druk nr 1393-1);
 • 5.26. uchylenia uchwały nr 878/XXXIV/2013 podjętej przez Radę Miasta Lublin w dniu 17 października 2013 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 118, ul. Kresowej 2,4 / ul. Łęczyńskiej 112, 114 i ul. Emanuela Grafa (druk nr 1391-1) – projekt grupy radnych;
 • 5.27. określenia wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Lublin (druk nr 1377-1);
 • 5.28. określenia sezonu kąpielowego na kąpieliskach znajdujących się na terenie Gminy Lublin (druk nr 1378-1).
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2017 roku (druk nr 1367-1).
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r. (druk nr 1368-1).
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016-2020 (druk nr 1369-1).
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2017 rok. (druk nr 1370-1).
 5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1384-1).
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1386-1).
 8. Informacja o nieruchomościach Skarbu Państwa podlegających przekazaniu Gminie Lublin, opisanych na spisie inwentaryzacyjnym nr 211 (druk nr 1371-1).
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.