W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin w dniu 25 lutego (czwartek)

Sesja Rady Miasta Lublin w dniu 25 lutego (czwartek)
18.02.2021

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Lublin zwołanej na dzień 25 lutego 2021 r. (czwartek) na godz. 9:00

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 25 lutego 2021 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Link do obrad.

Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXV sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1016-1).
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 6.1. petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna (druk nr 1017-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 6.2. skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin (druk nr 1018-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 6.3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1006-1);
 • 6.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1007-1);
 • 6.5. emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1008-1);
 • 6.6. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2020 roku przez Gminę Lublin (druk nr 1011-1);
 • 6.7. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji wymienionych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, a także warunków i trybu tego obniżenia, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1012-1);
 • 6.8. upoważnienia Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk nr 1024-1);
 • 6.9. zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 1025-1);
 • 6.10. przyjęcia Programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 (druk nr 1031-1);
 • 6.11. przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 (druk nr 1033-1);
 • 6.12. określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 1032-1);
 • 6.13. przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie” (druk nr 1009-1);
 • 6.14. nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1010-1);
 • 6.15. upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2021 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin (druk nr 1015-1);
 • 6.16. uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (druk nr 1020-1);
 • 6.17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobl. ul. Inżynierskiej (druk nr 1021-1);
 • 6.18. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Romanowskiego (druk nr 1022-1);
 • 6.19. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Organowej 4a w Lublinie (druk nr 1023-1);
 • 6.20. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą własność Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu, położoną przy ul. Sierocej 15 w Lublinie (druk nr 1026-1);
 • 6.21. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą własność Gminy Lublin położoną przy ul. Kalinowszczyzna 84 w Lublinie (druk nr 1027-1);
 • 6.22. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą własność Gminy Lublin położoną przy ul. Kalinowszczyzna 84 w Lublinie (druk nr 1034-1);
 • 6.23. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1028-1);
 • 6.24. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1029-1);
 • 6.25. wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście (druk nr 1030-1);
 • 6.26. zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1035-1);
 • 6.27. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2021 rok oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu „CITYTHON – Miejski Hackathon związany z mobilnością” (CITYTHON) (druk nr 1036-1);
 • 6.28. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2021 rok oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu „Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący
 • doświadczania użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (AI-powered, proactive, TRAvel assistant to self-monitor user’s experience & craft personalised travel solutions form promoting WELLbeing – AI TraWell) (druk nr 1037-1).

7. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

8. Zamknięcie obrad.

Link do obrad.