Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF XXIV Sesja Rady Miasta Lublin (21 grudnia)

14.12.2016

XXIV Sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r. (środa). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu: XXIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (druk nr 758-1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 759-1).
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Informacja nt. sytuacji finansowej i organizacyjnej Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. – na wniosek grupy radnych;
 • zamiaru zmiany siedziby XVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niewido­mych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Rucho­wą, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie (druk nr 782-1);
 • likwidacji Szkoły Policealnej Integracyjnej w Lublinie (druk nr 783-1);
 • zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz likwida­cji Technikum Pocztowo-Telekomunikacyjnego im. Obrońców Poczty Gdańskiej (druk nr 784-1);
 • wyłączenia z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Pod­stawowej nr 49 (druk nr 785-1);
 • likwidacji Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie (druk nr 786-1);
 • zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisła­wa Reymonta w Lublinie (druk nr 787-1);
 • zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (druk nr 769-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 770-1);
 • wydatków budżetu miasta, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 771-1);
 • zmiany uchwały nr 596/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie or­ganizacji wspólnej obsługi przedszkoli oraz poradni, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lublin (druk nr 773-1);
 • realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania oświetlonych ciągów pieszo-rowerowych będących przedłużeniami ulic: Rąblowskiej i Parczewskiej, wraz z oświetleniem ulicy Rąblowskiej (druk nr 725-1) – projekt mieszkańców;
 • przystąpienia do projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Mia­sta Lublin na lata 2017-2021 na realizację projektu: „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości arty­stycznej” współfinansowanego w ramach Komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa ze środków Komisji Europejskiej (druk nr 767-1);
 • zmiany uchwały nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie usta­lenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysoko­ści opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 774-1);
 • wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. (druk nr 775-1);
 • nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 776-1);
 • nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 777-1);
 • nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 779-1) – projekt grupy radnych;
 • nadania nazwy mostowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 780-1) – projekt grupy radnych;
 • wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju (druk nr 788-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Szańcowej 1/ul. Władysława Kunickiego 112 (druk nr 789-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie (druk nr 790-1);
 • nieodpłatnego obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 791-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 792-1);
 • wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych, położonych przy ul. Filaretów w Lublinie (druk nr 793-1);
 • wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 795-1);
 • przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni (druk nr 796-1) – projekt grupy radnych;
 • przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonach: ulicy G. Chmielewskiego, ulicy J. Sawy oraz ulic: T. Zana i Filaretów (druk nr 797-1);
 • zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru granicy aglomeracji Lublin (druk nr 772-1);
 • zawarcia porozumienia o współpracy Gminy Lublin z Gminą Ullensaker (Norwegia) w ramach mikroprojektu – Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wy­spie ciepła (druk nr 794-1);
 • nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie (druk nr 768-1);
 • powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019 (druk nr 765-1);
 • wyboru przewodniczącego komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandyda­tów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019 (druk nr 766-1);
 1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2017 rok – podjęcie uchwały.
 2. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta Lublin na 2017 rok.
 3. Informacja o zrealizowanych i planowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezyden­ta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 781-1);
 4. Informacja Prezydenta Miasta Lublin wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) o zgłoszonych w okresie od 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 listopada 2016 r. roszczeniach odszkodowawczych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 1 oraz wydanych decyzjach ustalających wysokość opłat planistycznych wynikających z realizacji zapisów art. 36 ust. 4 (druk nr 778-1)
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik słownie)