W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Marka Lubelska Oświata / 2010-2020

Marka Lubelska Oświata / 2010-2020
01.02.202112:04

Budowa nowych obiektów szkolnych, modernizacja szkół i placówek, nowoczesna infrastruktura sportowa dla lubelskich uczniów, rozwój kadry pedagogicznej, program stypendialny, rozwój szkolnictwa zawodowego oraz nowe miejsca dla przedszkolaków. To najważniejsze zmiany w lubelskiej oświacie na przestrzeni minionej dekady. Wydatki na zdania oświatowe stanowiły ponad jedną trzecią budżetu Miasta rocznie. W latach 2010-2020 przeznaczono na ten cel ponad 7 mld zł.

– Rozwijanie jakości i efektywności kształcenia jest od lat jednym z priorytetów Miasta i stanowi integralną część zadań i zaleceń określonych w Strategii Rozwoju Lublina. Od lat realizujemy lokalną politykę edukacyjną z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Rezultatem takich założeń jest wysoki odsetek wydatków Miasta ze środków własnych w relacji do otrzymywanych na te zadania subwencji i dotacji. Wydatki na zadania oświatowe stanowią od lat największą pozycję budżetu Lublina. Jest to wynikiem zarówno wielkości realizowanych przez Miasto zadań, jak również troski o jak najwyższy poziom świadczonych usług. Rozwój oświaty i inwestowanie w wiedzę stanowi obszar szczególnego zainteresowania i znaczących sukcesów naszego samorządu – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Miniona dekada w oświacie to przede wszystkim działania inwestycyjne. Powstały nowe obiekty, m.in. Zespół Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej, Zespół Szkół nr 13 przy ul. Berylowej oraz Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Kurantowej. Dokonano również modernizacji ponad 30 szkół i placówek, spośród których na szczególną uwagę zasługuje przebudowa budynków dawnego Gimnazjum nr 13 na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia, w wyniku której powstał obiekt o wysokim standardzie z nowoczesną salą koncertową. Duże zmiany zaszły również w infrastrukturze sportowej lubelskich szkół, o czym świadczą nowe lub odnowione pływalnie, kompleksy boisk oraz place zabaw w szkołach podstawowych. Nowe boiska i sale umożliwiają lubelskim uczniom udział w lekcjach wychowania fizycznego oraz uprawianie różnych dyscyplin w bezpiecznych warunkach. W ostatnich latach powstało także 7 przedszkoli w 10 lokalizacjach, co przekłada się na 1430 nowych miejsc dla najmłodszych.

– Odpowiedni poziom finansowania oświaty przekłada się na zapewnienie szkołom i placówkom właściwych warunków nauki i pracy. Dzięki takiej polityce oświatowej Miasto Lublin może poszczycić się wysoką jakością kształcenia, którą potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych oraz zdawalność matury, istotnie wyższe od średniej krajowej oraz wysoka pozycja szkół Lublina wśród dwunastu miast należących do Unii Metropolii Polskich. O wysokim poziomie lubelskiej oświaty w ostatnim dziesięcioleciu jednoznacznie świadczą również liczne wyróżnienia. Lublin, co roku otrzymuje tytuł Samorządowy Lider Edukacji – jeden z najbardziej cenionych certyfikatów jakości, jaki może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego za osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i wzorowe zarządzanie szkolnictwem – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, ds. Oświaty i Wychowania.

Na rozwój oświaty Miasto z powodzeniem pozyskuje fundusze europejskie. Dzięki środkom unijnym, w wielu szkołach udało się zapewnić wysokie standardy wyposażenia, co istotnie przekłada się na jakość i efektywność nauczania. Ponad 100 pracowni i warsztatów szkolnych zostało doposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym pracownie zawodowe, w których stworzone warunki nauki zawodu analogiczne do rzeczywistego środowiska pracy. Na wyposażenie pracowni szkolnych pozyskano ponad  6,5 mln zł. Środki europejskie pomogły również zrealizować kilka inwestycji oświatowych. Wśród nich warto wymienić przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych Miasta Lublin. Środki na nowoczesną infrastrukturę szkolną w ramach projektów unijnych wyniosły ponad 35 mln zł.

W ostatnim dziesięcioleciu zrealizowano 185 projektów oświatowych nieinwestycyjnych o wartości ponad 93 mln, z czego prawie 82 mln stanowiło dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta utworzono ponad 470 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 40 dla dzieci z niepełnosprawnościami, wraz z pełnym wyposażeniem i nowoczesną ofertą edukacyjną. Ponad 18 tys. uczniów objętych zostało wsparciem w ramach dodatkowych zajęć, m.in. rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne pożądane przez pracodawców oraz zajęć pozwalających zdobyć dodatkowe umiejętności i uprawnienia zwiększające szanse na rynku pracy. Uczniowie mieli również możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego i opracowania indywidualnych planów kariery. Dodatkowo dla ponad 2 700 uczniów szkół zawodowych zorganizowano staże i praktyki zawodowe. Ponad 1700 nauczycieli
i pracowników oświaty
miało możliwość podniesienia kompetencji i kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach, stażach u pracodawców i wizytach studyjnych na uczelniach wyższych. Ogółem w ramach projektów zorganizowano ponad 122 tys. godzin dodatkowych zajęć, kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i studiów podyplomowych oraz ponad 100 wymian międzynarodowych.

Jednym z celów polityki oświatowej Miasta jest również rozwój szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w szkołach zawodowych jest coraz bardziej atrakcyjne z uwagi na intensywną współpracę z pracodawcami, nowoczesne narzędzia i pracownie – modernizowane i doposażane w ramach projektów unijnych oraz z pomocą pracodawców, staże i praktyki organizowane u pracodawców oraz aktywną wymianę międzynarodową, w tym zagraniczne staże i praktyki. W latach 2010-2020 zauważalny jest wzrost zainteresowania tą gałęzią szkolnictwa. Prawie 44% uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży kształci się w szkołach zawodowych. Technika oferują naukę w 39 zawodach, natomiast szkoły branżowe – w 16. Rozwija się również nowa forma kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Od 2012 r. otworzono 141 grup w 25 kwalifikacjach.

Ostatnie dziesięciolecie charakteryzuje również szczególny rozwój kadry pedagogicznej. Odsetek nauczycieli dyplomowanych zwiększył się z 44% w roku 2010 do 61% w roku 2020. Było to efektem systematycznego podnoszenia kompetencji i rozwoju zawodowego. Bardzo istotne w tym zakresie jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, które w ciągu ostatnich 10 lat dofinansowane zostało na kwotę ponad 20 mln zł.

Miasto Lublin konsekwentnie wspiera i promuje najzdolniejszych uczniów i studentów poprzez program stypendialny. W ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w ciągu minionych 10 lat przyznano 4400 stypendiów  dla najzdolniejszych uczniów lubelskich szkół. Ponadto 135 studentów zostało stypendystami Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego, olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie Miasta Lublin, natomiast w ramach Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów przyznano 909 stypendiów. Na wsparcie stypendialne dla najzdolniejszych uczniów i studentów przeznaczono kwotę 8,6 mln zł.

W latach 2010-2020 udział środków własnych miasta w stosunku do wszystkich wydatków na zadania oświatowe wynosił średnio ponad 36%, nie spadając ani razu poniżej 32%, a przekraczając 39% w roku 2010 oraz 2020. Jeszcze bardziej ilustruje to wskaźnik wydatków budżetu miasta na zadania oświatowe finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej w relacji do otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej. Wskaźnik ten w latach 2010-2016 wynosił średnio około 27%. W ostatnich latach nastąpił jego znaczący wzrost, regularnie jest przekraczana granica 30%. Rekordowy pod tym względem był rok 2018, w którym na zadania objęte subwencją miasto wydało ponad 42,5% środków własnych w relacji do subwencji.

 

Pliki do pobrania

Banner-EDU-270x85