W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
EU-geniusze z Lublina
05.04.202409:09

Logotypy

Projekt „EU-geniusze z Lublina” realizowany jest w okresie od 01.01.2024 r. do 30.09.2026 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami ogólnokształcącymi.

Całkowita wartość projektu: 3 120 398,57 zł, w tym dofinansowanie: 2 808 358,71 zł i wkład własny Gminy Lublin: 312 039,86

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki 2 szkół podstawowych oraz 3 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie,
 • XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności min.196 nauczycieli i nauczycielek oraz min.815 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami do 30.09.2026 r.

Działania realizowane w projekcie:

1.    Dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz do potrzeb nauczycieli i nauczycielek z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem rozwiązań modelu dostępnej szkoły.
W ramach działania zostaną doposażone pracownie i gabinety szkolne wykorzystywane do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami niepełnosprawnymi (gabinety psychologów, pedagogów, logopedów), utworzone kąciki wyciszeń do bezpiecznego opanowania negatywnych emocji, doposażone pracownie integracji sensorycznej, sale zajęć rewalidacyjnych, lekcyjnych.

2.    Dodatkowa oferta dydaktyczna szkół w zakresie kompetencji i umiejętności uczniów i uczennic.
W ramach realizacji działania uczniowie i uczennice wezmą udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających talenty, podnoszących ich wiedzę, kompetencje i umiejętności. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze będą służyć wyrównaniu u uczniów i uczennic dysproporcji edukacyjnych i uzupełnieniu braków. Realizacja zajęć rozwijających, kółek zainteresowań pozwoli na poszerzanie i rozwój pasji. Zajęcia będą służyć nabywaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych.

Planuje się m.in realizację takich zajęć jak:

 • warsztaty florystyczne;
 • historia w dziełach kultury i sztuki;
 • zajęcia o charakterze ekologicznym;
 • zajęcia rękodzieła artystycznego;
 • zajęcia z zakresu projektowania w 3D;
 • ABC śpiewu;
 • zajęcia historyczne - Moje miasto Lublin.

3.    Rozwój umiejętności uczniów i uczennic poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół.
W ramach zadania zostaną doposażone pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne w szkołach objętych wsparciem. Zostaną zakupione sprzęt i pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie i uczennice będą rozwijali swoje umiejętności i kompetencje.

4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i uczennic.
Wsparcie ma na celu przezwyciężenie niepowodzeń szkolnych poprzez stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych oraz oddziaływanie uspokajające i równocześnie aktywizujące do nauki. Spotkania z psychologiem będą wspomagały rozwój uczniów w sferze emocjonalnej i będą kierowane do osób, które w danym czasie najbardziej potrzebują wsparcia.
Planuje się m.in realizację takich zajęć jak:

 • indywidualne zajęcia rozwijające zdolności poznawcze z elementami metody terapii słuchowej;
 • indywidualne zajęcia wspierające z psychologiem;
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
 • zajęcia logopedyczne.

5.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe/zawodowe dla uczniów i uczennic.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w celu wspomagania uczniów i uczennic w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Planuje się m.in realizację takich zajęć jak:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe;
 • zajęcia zawodoznawcze u pracodawców.

6.    Współpraca szkół ponadpodstawowych z uczelniami i pracodawcami, w szczególności organizacja staży dla uczniów i uczennic u pracodawców.  
Planuje się m.in realizację takich form wsparcia jak:

 • zajęcia w zakresie zielonej transformacji;
 • zajęcia z grafiki komputerowej;
 • 2-tygodniowe staże;
 • warsztaty w laboratoriach Uniwersytetu Medycznego.

7.    Wsparcie uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych.
W ramach działania zaplanowano zajęcia przygotowujące do egzaminu/certyfikatu DELE j.hiszpański na poziomie B1 i A2/B1 z egzaminem dla uczniów i uczennic DELE B1 i A2/B1.Egzaminy DELE są oficjalnymi egzaminami z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo właściwe ds. edukacji Hiszpanii.

8.    Doskonalenie zawodowe nauczycieli i nauczycielek.
Zaplanowano studia podyplomowe m.in. z zakresu integracji sensorycznej oraz szereg szkoleń np. z zakresu pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpieczeństwa uczniów w szkole czy też kurs z zakresu terapii słuchowej metodą Tomatisa.

9.    Podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w tym kompetencji kadry zarządzającej.
Zaplanowano szkolenia dla kadry zarządzającej szkołami objętymi projektem, np.: podnoszenie standardów zarządzania oświatą – przywództwo edukacyjne, prawo pracy w szkołach i placówkach oświatowych, podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na formy wsparcia dla uczniów i uczennic realizowane w roku szkolnym 2023/2024. Regulamin i dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner