W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje planistyczne dla doliny rzeki Bystrzycy w rejonie Podzamcza

Konsultacje planistyczne dla doliny rzeki Bystrzycy w rejonie Podzamcza
10.03.202211:16

Rozpoczyna się ponowne wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dolinie rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Rusałka oraz w rejonie węzła ekologicznego przy ujściu rzek Czerniejówki i Czechówki do Bystrzycy. Mieszkańcy mogą zapoznać się z propozycją dokumentu i zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 15 kwietnia.

Obszary opracowania projektu planu dotyczą terenów o łącznej powierzchni blisko 100 ha, w tym: ok. 26 ha – obszar w rejonie ul. Rusałki oraz ok. 73 ha – obszar pomiędzy: al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia, ul. Mełgiewską i rz. Bystrzycą. Obszary te zlokalizowane są u zbiegu dolin rzecznych Bystrzycy oraz jej  dopływów - rzeki Czerniejówki i Czechówki, stanowiących przedpole widokowe i ekspozycyjne Starego Miasta i Śródmieścia Lublina. Propozycja planu uwzględnia ochronę walorów krajobrazowych i historycznych terenu, spełniając jednocześnie ważne funkcje klimatyczne (w tym adaptacyjne), o czym mowa w „Planie adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublin do roku 2030”. Dominujące sposoby zagospodarowania to nadal obszary przestrzeni otwartych, dotychczas w znacznym stopniu niezabudowane. Pomiędzy al. Piłsudskiego a ul. Rusałka oraz na obszarze położonym między rzeką Bystrzycą a al. Unii Lubelskiej i al. Tysiąclecia zlokalizowane są obecnie Rodzinne Ogrody Działkowe.

Pierwsza wersja projektu planu miejscowego była wykładana do wglądu publicznego w 2016 roku, większość złożonych wówczas uwag została uwzględniona. Uchwalenie nowej edycji Studium w lipcu 2019 r. pozwoliło na kontynuację prac nad projektem planu w sposób wynikający z ustaleń tego dokumentu, w tym z nowym podejściem do kształtowania terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poprzednia wersja Studium z 2000 roku nie odnosiła się do tej funkcji.

– Ogrody działkowe są ważnym elementem przestrzeni miasta, dlatego projekt planu adaptuje istniejące ogrody dla rekreacyjnych potrzeb lokalnej społeczności. Kontynuowanie prac nad prezentowanym projektem planu zagospodarowania było możliwe dzięki uchwalonemu w 2019 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które zawiera zapisy wprost chroniące te tereny jako trwale zielone i związane z wypoczynkiem. Teren doliny Bystrzycy powinien służyć wszystkim mieszkańcom, co wymaga właściwego przeznaczenia i zabezpieczenia doliny rzeki w dokumentach planistycznych. Publikowany projekt planu to drugi z obszarów poświęconych dolinie rzeki Bystrzycy, który w tym miesiącu prezentujemy i przekazujemy pod publiczną dyskusję – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Około 80% terenów opracowania stanowią różne rodzaje terenów zieleni urządzonej, w tym zieleni działkowej oraz tereny zieleni urządzonej z usługami. Projekt przewiduje m.in. zakaz lokalizacji obiektów przesłaniających ekspozycję Starego Miasta, a dopuszcza lokalizację funkcji związanych z zaspokojeniem wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, przy jednoczesnej ochronie środowiska i przyrody, poprawie warunków klimatycznych i kształtowaniu przyjaznego otoczenia człowieka. Wszelkie ograniczenia w zagospodarowaniu i dopuszczenia mają na celu podkreślenie wartości ekspozycyjnych obszaru.

Również dzisiaj (10 marca) rozpoczyna się drugie wyłożenie projektu planu zagospodarowania dla rejonu ulic Zelwerowicza - Koncertowa. Projekt planu wyznacza zabudowę jednorodzinną na obszarze od ul. Poligonowej do Dereckiego, zaś na odcinku od ul. Dereckiego do ul. Koncertowej zabudowę wielorodzinną, sankcjonując obecne przeznaczenie terenu. W pobliżu skrzyżowania ul. Koncertowej z ul. Zelwerowicza rezerwuje tereny przeznaczane pod usługi. Struktura przestrzeni uzupełniona jest o zapisy wprowadzające zieleń urządzoną. Najistotniejsze zmiany wprowadzone do projektu planu po pierwszym wyłożeniu obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej, gdzie został zmieniony układ komunikacyjny obsługujący nowe tereny inwestycyjne. W nawiązaniu do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego doprecyzowane zostały również zapisy dotyczące terenów zieleni urządzonej i Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.

Kolejne projekty, z którymi od dzisiaj (10 marca) można się zapoznać, to zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Pielęgniarek, gdzie na wniosek parafii ciąg pieszy przewidziany jest jako pieszojezdny oraz ulicy Głębokiej i Sowińskiego. Tutaj, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym i stacją paliw nowa propozycja dopuszcza rozszerzenie katalogu funkcji usługowych na m.in. hotel, akademik oraz ureguluje obsługę komunikacyjną dla tego terenu poprzez istniejący zjazd z ul. Głębokiej.

Etap wyłożenia propozycji planów potrwa do 31 marca. Dyskusja publiczna w sprawie rejonu ul. Zelwerowicza - Koncertowa zaplanowana jest na 23 marca, dla rejonu ul. Pielęgniarek oraz Głębokiej i Sowińskiego na 24 marca, zaś w sprawie propozycji dla doliny rzeki Bystrzycy na 25 marca. Na uwagi wszystkich zainteresowanych czekamy do 15 kwietnia.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych