W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
12.11.201513:45

Ogłaszamy nabór na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016. Kandydatów mogą zgłosić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 20 listopada 2015 r. (piątek), godz. 15:30.

Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Lublin w drodze zarządzenia. W jej skład wchodzi od 3 do 6 osób, w tym pracownicy komórki organizacyjnej zlecającej zadanie oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W celu zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do ogłoszenia) dostarczyć w zamkniętej kopercie do Biura Obsługi Mieszkańców w lubelskim Ratusza, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. (piątek), do godz. 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Kancelaria Prezydenta, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: Komisja konkursowa - Kancelaria Prezydenta. Decyduje data dostarczenia zgłoszenia.

W formularzu zgłoszenia należy zaznaczyć tematykę konkursów, w których zgłaszana osoba może oceniać oferty oraz zawrzeć uzasadnienie kandydatury, w szczególności wskazując doświadczenie kandydata bądź kandydatki w danym zakresie.

Należy pamiętać, że w przypadku konfliktu interesów członek komisji zostanie wykluczony z jej składu. Konfliktem  interesu jest na przykład udział w pracach komisji osoby zgłoszonej przez organizację, której oferta bierze udział w danym konkursie. Konflikt interesów definiuje art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.*

Komisje podejmują decyzje większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Członkowie komisji konkursowych z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

Zadania Komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert;
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Lublin.

 

* Art.24.

§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,

5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,

6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

7) w której jedna ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt. 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt.3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych