W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rozwiązania przestrzenne dla ulic Nowy Świat i Wojennej

Rozwiązania przestrzenne dla ulic Nowy Świat i Wojennej
17.05.202209:57

Ruszają konsultacje planistyczne dla rejonu ulic Nowy Świat i Wojenna. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prezentowany jest po raz trzeci w niezbędnym zakresie, po zmianach wprowadzonych w efekcie złożonych uwag. 

– Przy pracach nad zapisami planów zagospodarowania, miejski zespół urbanistów szuka i wypracowuje rozwiązania, które w największym stopniu pogodzą i zaspokoją potrzeby wszystkich uczestników opracowania. Zweryfikowaliśmy przebieg linii rozgraniczającej tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi i drogi, a także obszar zieleni towarzyszącej. Zmiany w części graficznej projektu dotyczą skrzyżowania ul. Nowy Świat z planowaną ulicą klasy zbiorczej oraz zakładanym pasem drogowym ul. Wojennej. Z kolei tekst projektu planu ma zaktualizowane podstawy prawne i wskaźniki parkingowe dla budynków wielorodzinnych i rowerów – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta

Opracowywany plan miejscowy ma zabezpieczyć teren pod funkcje drogowe. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin wyznacza w tym obszarze trasę łączącą przedłużenie ul. Stadionowej (pod lub nad torami), wzdłuż ul. Wojennej, z ul. Wyścigową. Ma ona zabezpieczyć obsługę i dojazd do wielofunkcyjnego Dworca Metropolitalnego od południowej strony miasta. Pozostałe ustalenia kierunkowe studium przewidują w obszarze tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej, tereny kolejowe wraz z bocznicą kolejową prowadzącą do jednostki wojskowej przy ul. Wyścigowej.

Teren ten nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a bieżące potrzeby inwestycyjne realizowane są w oparciu o wydane warunki zabudowy. Projekt planu obejmuje obszary w znacznej mierze zainwestowane i zagospodarowane, po południowej stronie torów kolejowych prowadzących do Dworca PKP. To część terenów zamkniętych (kolejowych), zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa oraz usługowa po północnej stronie ul. Nowy Świat (od ul. Kunickiego do ul. Wojennej) oraz pas drogowy ul. Wojennej wraz z terenem niezbędnym do poszerzenia pasa drogowego. Parametry zagospodarowania zapisane w projekcie uwzględniają istniejącą zabudowę w ramach budynków wielorodzinnych z dopuszczeniem usług, budynków usługowych, placów i rozwiązań komunikacyjnych. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w sąsiedztwie linii kolejowej projekt wprowadza rozwiązania umożliwiające ochronę mieszkańców przed ponadnormatywnym komunikacyjnym hałasem kolejowym. W ramach terenów kolejowych sąsiadujących z zabudową mieszkaniową wyznacza obszar zieleni izolacyjnej oraz w terenach mieszkaniowych obszar zieleni towarzyszącej.

Obecnie tory kolejowe stanowią znaczącą barierą komunikacyjną miasta i ograniczają możliwość powiązań w północno-południowym kierunku. Docelowo, dla połączenia nowego Dworca Metropolitalnego z południową częścią miasta, projekt dopuszcza przedłużenie ul. Stadionowej (w ramach drogi klasy zbiorczej) bezkolizyjnie pod torami kolejowymi, następnie w śladzie ul. Wojennej do ul. Wyścigowej. Przewiduje zmianę parametrów technicznych dla ul. Wojennej i zabezpiecza tereny pod jej poszerzenie, by mogła spełnić wymogi drogi wyższej klasy. W rejonie linii kolejowej i bocznic kolejowych projekt dopuszcza na poziomie terenu lokalizację układu torowego wraz z infrastrukturą kolejową, parkingu lub zabudowy usługowej i obsługi kolejowej, natomiast poniżej terenu lokalizację ulicy zbiorczej realizowanej w formie tunelu. Uwzględnia również potrzebę zapewnienia dojazdu bocznicą kolejową do jednostki wojskowej zlokalizowanej poza granicą planu przy ul. Wyścigowej. Wzdłuż ul. Wojennej wydzielono teren komunikacji i obsługi kolejowej, w ramach którego planowany jest docelowy układ torowy bocznicy kolejowej.

Trzecie wyłożenie projektu planu potrwa do 7 czerwca. Miejski zespół urbanistów zaprasza do udziału w dyskusji publicznej nad prezentowanymi rozwiązaniami, która odbędzie się 2 czerwca. Uwagi można składać na piśmie lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych