W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ruszają konsultacje nowych zapisów planów miejscowych

Ruszają konsultacje nowych zapisów planów miejscowych
14.12.202213:13

Rozpoczynamy publiczną prezentację projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szerokie, rejonu ul. Zemborzyckiej w pobliżu ul. Uhorczaka oraz ul. Mełgiewskiej. W ramach wyłożenia planów do wglądu publicznego wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami nowych propozycji. Czas na złożenie uwag upływa z końcem stycznia 2023 r. Opracowania dotyczą terenów o powierzchni przekraczającej łącznie 300 ha.

– Wnioski składane do sporządzanych projektów planów zwykle dotyczą wyznaczenia nowych terenów budowlanych oraz układu komunikacyjnego. Projektując nowe plany zagospodarowania przestrzennego dążymy do uzyskania rozwiązań kompromisowych, spełniających zarówno oczekiwania właścicieli działek, którzy chcą na nich realizować inwestycje, jak również zapewniających satysfakcjonujące zagospodarowanie przestrzeni np. poprzez rezerwację miejsc pod funkcje o charakterze publicznym – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Opracowanie dla części dzielnicy Szerokie prezentowane jest po raz drugi i dotyczy północno-zachodniego fragmentu miasta między: ul. Szerokie, rzeką Czechówką, ul. Główną, ul. Deszczową, granicą miasta i ul. Nałęczowską. Cześć obszaru, przy ul. Nałęczowskiej, nie jest objęta planem miejscowym. Prezentowany projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego planu miejscowego i zgodnie z określoną w Studium polityką przestrzenną miasta, na obszarach dotychczas przeznaczonych pod produkcję rolną bez prawa zabudowy, wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę, głównie mieszkaniową jednorodzinną. Dodatkowo w projekcie wyznaczono tereny usługowe, w tym także przeznaczone pod usługi publiczne oraz usługi sportu i rekreacji. Zmiany wprowadzone do projektu planu po pierwszym wyłożeniu dotyczą m. in.: przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz rozmieszczenia obszarów zieleni towarzyszącej i zieleni izolacyjnej, układu komunikacyjnego oraz wskaźników zagospodarowania terenu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Zemborzyckiej w pobliżu ul. Uhorczaka prezentowany jest po raz pierwszy i dotyczy terenu, który w znacznej części nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu - zgodnie ze strategią przestrzennego rozwoju miasta - wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową, usługi publiczne, usługi sportu i rekreacji, zieleń urządzoną oraz drogi, a na fragmencie, który posiada obowiązujący plan - bierze pod uwagę jego aktualne ustalenia. Projekt planu ustala wskaźniki zabudowy uwzględniające wydane decyzje o warunkach zabudowy, a wysokość zabudowy mieszkaniowej na poziomie do VI kondygnacji nawiązuje do istniejących w tej części dzielnicy obiektów.

Ostatni z prezentowanych projektów dotyczy obszaru położonego na północ od ul. Mełgiewskiej. To tereny przede wszystkim zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Proponowane zmiany dostosowują plan miejscowy do aktualnych potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców, prowadzących działalność na tym obszarze i sankcjonują prawem miejscowym funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych na tym terenie. W obowiązującym planie ROD położone są na terenach UC – koncentracji funkcji usługowych z wykluczeniem obiektów supermarketów, co uniemożliwia rozwój ogródków oraz wyklucza pewność inwestowania (w formie ROD), na ich terenie.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone są do wglądu publicznego do 13 stycznia 2023 roku w Wydziale Planowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14) oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi do proponowanych zapisów składać można do końca stycznia 2023 roku. Dyskusje publiczne zaplanowane są: 10 stycznia - dla dzielnicy Szerokie, 11 stycznia - dla rejonu ul. Mełgiewskiej i 12 stycznia - dla ul. Zemborzyckiej w pobliżu ul. Uhorczaka. Spotkania odbędą się o godzinie 13:00 w Ratuszu (sala nr. 2).

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych