Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Karta Dużej Rodziny

W zawiązku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755) Miasto Lublin informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 r. w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przyjmowane będą wnioski o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Dodatkowo informujemy, że składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek zostanie przyjęty wyłącznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów!

Obwieszczenie aktualnego wykazu uprawnień przysługujących w ramach programu.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania i wydawania KARTY DUŻEJ RODZINY dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w poniżej załączonym rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. poz.755). Z aktami prawnymi można się zapoznać na stronie mpips.gov.pl w zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”.

Wniosek elektroniczny

Uprzejmie informujemy, że została udostępniona możliwość składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny  drogą elektroniczną. Jest to możliwe za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia dostępnego pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl

Wymogiem skorzystania z formularza elektronicznego jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego.

Dodatkowo informujemy, że od 2016 r. istnieje możliwość założenie profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP (w tym Inteligo), ING i Millenium. W 2017 r. planowane jest udostępnienie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.empatia.mpips.gov.pl, www.rodzina.gov.pl lub w broszusze załączonej poniżej.

 

Do pobrania

mpips_broszura_rodziny.pdf
mpips_broszura_rodziny.pdf