Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W zawiązku wejściem w życie w dniu 5 grudnia 2014 r. Ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2016.785 j.t. z pózn. zm.) Miasto Lublin informuje, że w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przyjmowane będą wnioski o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
 3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej, a jej duplikat podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Składając wniosek o przyznanie Karty należy okazać w szczególności:

 1. w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5. w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
  1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość ;
  5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
  6. w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwoleń, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek zostanie przyjęty wyłącznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Dodatkowo informujemy, że wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania i wydawania KARTY DUŻEJ RODZINY dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w poniżej załączonym rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. poz.755). Z aktami prawnymi można się zapoznać na stronie mpips.gov.pl w zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”.