W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Przeprowadzenie mediacji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Lublinie

18.12.201909:11

Od 1 stycznia w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie Miasta Lublin, mieszkańcy skorzystają z całego katalogu pomocy prawnej związanej z mediacjami, w tym z możliwości samego przeprowadzenia mediacji przez radcę prawnego bądź adwokata.

Do tej pory, w 2019 roku, mieszkańcy Lublina w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogli otrzymać informacje o polubownych metodach rozwiązywania sporów lub też skorzystać z pomocy przy przygotowaniu projektu umowy o mediacje, wniosku o przeprowadzenie mediacji czy zatwierdzeniu w sądzie ugody zawartej przed mediatorem. Od przyszłego roku będzie możliwe nieodpłatne przeprowadzenie mediacji. Przed uzyskaniem takiej pomocy trzeba złożyć pisemne oświadczenie o braku możliwości skorzystania z mediacji odpłatnie.

W dwóch punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter, sala 70 oraz Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie, ul. Jagiełły 11, parter, sala 27), działał będzie dyżur ze specjalizacją nieodpłatna mediacja. Pomocy udzielą adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego płynących;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Przez cały 2019 rok we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin można skorzystać z nieodpłatnej mediacji w zakresie pkt 1-3 i 5. Prowadzą ją osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast samo przeprowadzenie mediacji (pkt 4), zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona, tak jak w przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc ta przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i przed uzyskaniem pomocy złoży o tym pisemne oświadczenie.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Informacja, w którym dniu tygodnia będzie odbywać się dyżur ze specjalizacją mediacje, pojawi się na stronie miasta Lublin w zakładce nieodpłatna pomoc prawna oraz w BIP.

14 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Lublina

Na terenie miasta Lublin funkcjonuje 14 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej (a od 2020 roku również z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego). Połowę punktów prowadzą wyłonione w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W pozostałych siedmiu punktach nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych.

29 listopada br. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w wyniku którego zostały wyłonione 3 organizacje pozarządowe do prowadzenia łącznie 7 punktów na terenie miasta Lublin, z czego 4 punkty przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zaś 3 na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1c ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej połowę punktów przeznaczonych do prowadzenia przez organizację pozarządową przeznacza się na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jeżeli liczba punktów przeznaczonych do prowadzenia przez organizację pozarządową stanowi liczbę nieparzystą, większą o jeden liczbę punktów przeznacza się na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mniejszą liczbę punktów - na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacje pozarządowe, aby móc wziąć udział we wspomnianym konkursie, musiały uzyskać wpis na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubelskiego, którego jednym z warunków jest posiadanie umowy z mediatorem. W związku z tym, w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, wyłonione w konkursie organizacje będą miały obowiązek organizować spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w prowadzonych przez siebie punktach, z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie będzie mógł przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Statystyki dotyczące liczby udzielonych porad prawnych na terenie miasta Lublin w 2019 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało łącznie 4 100 osób, z czego:

  • w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe udzielono
  • 2 206 porad,
  • w punktach prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych udzielono 1 894 porad.

Przeważająca większość udzielonych w 2019 r. porad prawnych obejmowała swym zakresem dziedzinę prawa cywilnego (2 398 porady); uprawnieni korzystali również często z porad z zakresu prawa rodzinnego i karnego (udzielono odpowiednio 609 i 451 porad).