W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Nieodpłatna pomoc prawna

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Lublin

 

Od dnia 12 lipca 2021 r. przywrócona została stacjonarna obsługa klientów we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, na terenie miasta Lublin w 2021 roku - czytaj więcej: pobierz plik.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w następujących siedmiu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, ul. Podwale 11,
 • XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie, ul. Lipowa 25,
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Maszynowa 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, ul. Roztocze 14,
 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Przerwy-Tetmajera 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5

nadal można się umówić na poradę za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) oraz poza lokalem punktu.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest zobowiązana do złożenia dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Poradę umówić można:

 • przez internet pod adresem: np.ms.gov.pl lub
 • dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30-15:30.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. W przypadku:

 • porady stacjonarnej - należy wypełnić formularz "karta pomocy - część B" i wrzucić go do znajdującej się w punkcie urny,
 • porady zdalnej  - należy przesłać opinię w formie papierowej do Urzędu Miasta Lublin (adres: Wydział Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wskazując imię i nazwisko osoby udzielającej poradę lub adres punktu oraz datę udzielenia porady.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Lublin
 

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie miasta Lublin utworzonych zostało 14 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, na terenie miasta Lublin w 2021 roku - czytaj więcej: pobierz plik.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona m.in. z następujących dziedzin prawa:

 • prawo rodzinne;
 • prawo pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo administracyjne, z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawo podatkowe;
 • prawo karne.
 • sprawy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Na terenie miasta Lublin można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Wyznaczono trzy dyżury o specjalizacji "nieodpłatna mediacja":

 • Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter s. 70, poniedziałek, godz. 16:00–20:00;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, wtorek, 16:00-20:00;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, środa, 16:00-20:00.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl lub
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 1210 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30-15:30).

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przy udziale tłumacza języka migowego:

 • poradę należy umówić przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem:
  • pod adresem: np.ms.gov.pl wybierając odpowiedź "Tak" na pytanie "Potrzebujesz pomocy tłumacza migowego?" lub
  • łącząc się z tłumaczem języka migowego w zakładce: Tłumacz języka migowego w godzinach 9:00-15:00;
 • porada przy udziale tłumacza języka migowego może być umówiona na dyżury odbywające się w godzinach 9:00-14:00;
 • aby skorzystać z porady należy w umówionym terminie połączyć się z tłumaczem języka migowego w zakładce: Tłumacz języka migowego.

Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ubiegająca się o pomoc de minimis przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana przedstawić następujące dokumenty:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych;
 • oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym ww. okresie, wzór oświadczenia - czytaj więcej: pobierz plik;
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312, nr 254, poz. 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338) dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Pomoc prawna zostanie udzielona wyłącznie po dostarczeniu dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacji) w formie papierowej do Urzędu Miasta Lublin (adres: Wydział Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: .
Po dostarczeniu wymaganych dokumentów zostanie umówiony termin porady.


 

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 466 1210.


 

Na terenie miasta funkcjonują również jednostki nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego - czytaj więcej: pobierz plik.


 

Więcej informacji z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - czytaj więcej: Darmowa pomoc prawna.

Do pobrania