W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o zmianie godzin dyżurów

Informujemy, iż w dniach: 24 grudnia 2020 r. (wigilia) oraz 31 grudnia 2020 r. (sylwester) wszystkie dyżury, podczas których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy), odbędą się w godzinach 8:00 - 12:00. Rezerwacja wizyty we wskazanych terminach odbywa się drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 81 466 12 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Lublin

W okresie stanu epidemii od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie miasta Lublin stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) poza lokalem punktu.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie składa pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej również nie jest zobowiązana do złożenia dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Poradę umówić można dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10.

 

Uwaga!

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Ta forma pomocy jest pomocą de minimis i podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).


 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Lublin

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie miasta Lublin utworzonych zostało 14 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, na terenie miasta Lublin w 2020 roku - czytaj więcej: pobierz plik.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji dotyczących tłumacza języka migowego w Urzędzie Miasta Lublin można uzyskać w zakładce Tłumacz języka migowego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona m.in. z następujących dziedzin prawa:

 • prawo rodzinne;
 • prawo pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo administracyjne, z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawo podatkowe;
 • prawo karne.
 • sprawy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Na terenie miasta Lublin można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Wyznaczono dwa dyżury o specjalizacji "nieodpłatna mediacja":

 • Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter s. 70, piątek, godz. 16:00–20:00;
 • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie, ul. Jagiełly 11, parter s. 27, wtorek, godz. 16:00–20:00.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - w przypadku stacjonarnej działalności punktów - można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin – rezerwacja wizyt poprzez zakładkę https://rezerwacja.lublin.eu/,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 1210 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu).

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 466 1210.

 

Na terenie miasta funkcjonują również jednostki nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego - czytaj więcej: pobierz plik.

 

Więcej informacji z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnej pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Do pobrania

 • pisemne oświadczenie.pdf
  pisemne oświadczenie
 • Ulotka A5 Nieodpłatna pomoc prawna 2019 spad 3 mm-1.pdf
  Ulotka promująca system nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin. Znajdują się na niej informacje o osobach uprawnionych do uzyskania pomocy, o zakresie pomocy oraz o tym, jak pomoc można uzyskać. Na odwrocie można zapoznać się z harmonogramem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz lokalizacją wszystkich punktów.
 • lublin_informator_npp_2020_awers_sursum_corda.jpg
  Informator - awers. Zawiera informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym wykaz wszystkich punktów oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin.
 • lublin_informator_npp_2020_rewers_sursum_corda.jpg
  Informator - rewers. Znajdują się na nim informacje dotyczące zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
 • plakat_npp_2020_sursum_corda.jpg
  Plakat promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin. Znajdują się na niej informacje o osobach uprawnionych do uzyskania pomocy, o zakresie pomocy oraz o tym, jak pomoc można uzyskać.
 • Wzór oświadczenia beneficjenta pomocy de minimis.pdf
  Wzór oświadczenia beneficjenta pomocy de minimis
 • Nieodpłatna pomoc prawna 2020_12.10.pdf
  Plakat promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin. Zawiera informacje o osobach uprawnionych do uzyskania pomocy oraz o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na końcu znajdują się informacje o tym, jak zapisać się na nieodpłatną pomoc prawną - w obecnej sytuacji - okresie stanu epidemii - wyłącznie za pomocą telefonu pod numerem 81 466 12 10.