W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2023/2024

Oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2023/2024
13.02.202309:18

Oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 27 lutego 2023 r. i potrwa do 10 marca 2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie lublin.eu/edu/projekt/aplikacje-dla-rodzicowkandydatow/.

Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny blisko 10 050 miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych.

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 2 zespoły przedszkolne, 3 przedszkola w zespołach szkół, 1 przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym oraz 60 przedszkoli publicznych, które dysponują 9200 miejscami, 34 oddziały przedszkolne w 21 szkołach podstawowych, zapewniających ok. 850 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich oraz oddziały przedszkolne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Ponadto sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin w bieżącym roku szkolnym uzupełniają trzy przedszkola niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022, poz. 2082, 2089, 2666): Przedszkole Niepubliczne „Niebieski Koralik”, Niepubliczne Przedszkole „Klanzy” oraz Niepubliczne Przedszkole „Piotruś Pan”, które łącznie przygotowały 133  miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym. Placówki te prowadzić będą rekrutację na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne.

Przedszkola niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla przedszkoli niepublicznych ogłaszany jest na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2022.2082, 2089, 2666), jeśli Miasto Lublin nie ma możliwości zapewnienia wszystkim chętnym dzieciom miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których jest organem prowadzącym.

Zgodnie z § 3 pkt 1 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego (…), stanowiącego załącznik do uchwały nr 784/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, otwarty konkurs ofert ogłaszany jest rokrocznie, a oferent wyłaniany w drodze konkursu realizuje ww. zadanie w roku szkolnym wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Złożenie przez przedszkole niepubliczne oferty w otwartym konkursie oznacza akceptację warunków realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, m. in. wskazanego w ogłoszeniu okresu, w którym realizacja będzie miała miejsce, o czym dyrektor jest obowiązany poinformować rodziców dzieci chętnych do uczęszczania do ww. przedszkola.

Na mocy art. 3 ust. 2 ww. regulaminu, w przypadku, gdy placówka, która w roku szkolnym poprzedzającym ten, na który ogłoszony jest otwarty konkurs ofert, realizowała zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego, nie spełni wymogów otwartego konkursu ofert i jej oferta zostanie odrzucona, wówczas dzieciom uczęszczającym do tej placówki, Miasto Lublin wskaże inne miejsca wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których jest organem prowadzącym.

W ofercie Miasta Lublin oprócz przedszkoli ogólnodostępnych funkcjonują także przedszkola integracyjne, przedszkole specjalne oraz przedszkola pracujące w oparciu o metodę Marii Montessori:

 • Przedszkola – system Montessori:
  • Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a
  • Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5
  • Przedszkole nr 34, ul. Motorowa 10
 • Przedszkola integracyjne:
  • Przedszkole Integracyjne nr 39, ul. Balladyny 14
  • Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, ul. Gospodarcza 19
 • Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
  1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, ul. Wolska 5 oraz ul. Plac Bychawski 4
  2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, ul. Wallenroda 4
  3. Przedszkole z Odziałem Integracyjnym nr 70, ul. Smyczkowa 2
 • Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30

Sieć przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin uzupełniają dwa przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST (Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego), które dysponują 222 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo ponad 5 000 miejsc oferują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez podmioty prywatne. Organy prowadzące tych przedszkoli prowadzą odrębne postępowania rekrutacyjne.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 2095 z późn. zm.).

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 1082 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3 - 5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Miasto przygotowało miejsca dla dzieci:

 • w wieku 3-4 lat: w przedszkolach,
 • w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci 5 i 6 letnich. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r. , poz. 356 ze zm.).

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

W dniach od 27 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

 • przedszkolu,
 • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

 • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2017-2020) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

 • w 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
 • w 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów, każde.

Kryteria gminne:

Art.  131 ust. 4 i ust. 6 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

 1. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko(prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
 2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 4. rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
 5. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
 6. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  27 lutego br., od godz. 8.00 do 10 marca br. do godz. 15.00
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 31 marca  br. godz. 12.00
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 31 marca br. od godz. 12.00 do 7 kwietnia br. do godz. 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia br. godz. 12.00
 5. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 27 lutego br. do dnia 10 marca br. :

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 2. wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: nabór do przedszkoli/ Nabór Przedszkola

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni http://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/).  Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć, klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 27 lutego do 10 marca 2023 r. do godziny 15.00.
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 27 lutego do 10 marca 2023 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w placówce i uzyskania przez kandydatów równorzędnej liczby punktów, Komisja Rekrutacyjna powołana w placówce, zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji, dokonuje wyboru kandydata według wieku od najstarszego. W czynności tej wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces rekrutacji.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe w Lublinie nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z póżn. zm.) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną przyjętych w rekrutacji.