W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Logo Funduszy Europejskich, Lubelskie Smakuj życie!, Lubelski Obszar Funkcjonalny i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
28.01.202010:10

Lubelski Obszar Metropolitalny przygotowuje się do kolejnych inwestycji. Lublin po raz drugi będzie liderem partnerstwa gmin realizującego projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do których w tym roku dołączy 5 nowych gmin i 5 powiatów. W obecnej perspektywie finansowej, w ramach ZIT inwestycje sięgają ponad 110 mln euro, z czego 95 mln stanowią projekty inwestycyjne, a 16 mln tzw. miękkie.

– Lublin, jako miasto wojewódzkie, jest naturalnym liderem tego partnerstwa w negocjacjach unijnych środków zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Chcemy wyeliminować obszary zdegradowane społecznie i gospodarczo, wspierać też tereny cenne przyrodniczo czy kulturowo. W obecnej perspektywie w ramach ZIT pozyskaliśmy środki na realizację m.in. rewitalizacji Placu Litewskiego czy Parku Ludowego. W trakcie realizacji są również projekty partnerskie Gmin LOF. Będziemy też realizować budowę Dworca Metropolitalnego, który posłuży nie tylko mieszkańcom Lublina, ale całego regionu. Dziękuję wszystkim Partnerom, którzy chcą współpracować dla mieszkańców całego naszego obszaru – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jest pierwszym etapem przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Sygnatariuszami listu są przedstawiciele 21 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków), w tym 5 nowych gmin (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów) oraz 5 powiatów, na których obszarze leżą gminy: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Nowy obszar działań wyznaczony został zgodnie zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.

W ramach współpracy partnerzy wyznaczyli Gminę Lublin na lidera, który zapewni wszystkim gminom i powiatom udział w pracach przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej oraz opracowania wspólnej Strategii Rozwoju dla całego obszaru. Dzięki niej powstaną kolejne inwestycje służące mieszkańcom metropolii, kontynuujące działania w ramach ZIT w latach 2014-2020. Koordynację techniczno-organizacyjną współpracy zapewnia Biuro ZIT działające
w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin.

W ramach obecnej współpracy, LOF ma zagwarantowane środki finansowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego w kwocie ok. 111 mln euro środków unijnych przeznaczonych na projekty twarde (inwestycyjne) i miękkie. Większość środków zostało rozdysponowanych w trybie pozakonkursowym na 9 projektów

  • E-gminy w LOF (projekt partnerski – Lider: Gmina Niedrzwica Duża).
  • Mobilny LOF (projekt partnerski – Lider: Gmina Głusk).
  • Zielony LOF (projekt partnerski – Lider: Miasto Lubartów).
  • Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację (projekt partnerski – Lider: Gmina Jastków).
  • Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego (projekt Miasta Świdnik)
  • Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF (projekt Miasta Lublin).
  • Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt Miasta Lublin).
  • Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF (projekt Miasta Lublin).
  • Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin (projekt Miasta Lublin).

Większość projektów infrastrukturalnych jest w fazie realizacji. Zakończony i rozliczony został projekt: Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin, w ramach którego wykonano m. in. rewitalizację Placu Litewskiego oraz deptaka w Lublinie.

Nowy ZIT dla metropolii

Działania planowane do wsparcia w ramach ZIT w kolejnej perspektywie finansowej będą kontynuacją działań zapoczątkowanych w latach 2014–2020. Kierunki działań dotyczą m.in. rozwoju i integracji systemów transportowych do roku 2030, rozwoju zintegrowanej polityki społecznej w LOF, w odniesieniu do prognozowanych zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030. Projekty inwestycyjne uzupełnią działania w zakresie wsparcia edukacji oraz włączenia społecznego.

Nowa perspektywa UE dla Lublina

Miasto Lublin już przygotowuje się do nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Priorytetem będzie dalszy rozwój transportu niskoemisyjnego. W ramach planowanych projektów miasto dokończy wieloelementową transformację transportu zbiorowego obejmującą m. in. wymianę taboru na nowoczesny i niskoemisyjny, budowę trakcji dla trolejbusów, nadanie priorytetu transportowi zbiorowemu m. in. w ciągu ulic: przedłużenie LL’80, Unii Lubelskiej, Głębokiej, Kunickiego, Zana, budowę węzłów przesiadkowych (Trześniowska, Zawieprzycka, Zadębie, Felin, Herberta, Lipska, Bohaterów Września), budowę zajezdni dla autobusów elektrycznych, rozbudowę informacji pasażerskiej i systemu zarządzania ruchem.

Ważna będzie przebudowa kluczowego układu drogowego miasta. Nowe środki finansowe pozwolą na przebudowę dróg wojewódzkich usprawniających dostęp do sieci TEN-T
tj. ul. Nałęczowskiej, ul. Turystycznej i al. Kraśnickiej. Większy nacisk będzie położony na projekty z zakresu ochrony środowiska, tj. odnowę obszarów zielonych, renowację już istniejących, jak również rewitalizację dolin rzecznych i wąwozów. Miasto planuje kontynuację termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, co przekłada się poza korzyściami ekologicznymi na konkretne oszczędności w kosztach funkcjonowania obiektów. Kolejne inwestycje zwiększą wachlarz usług
i znacząco poprawią ich standard w zakresie wsparcia społecznego. Planowana jest budowa  Centrum Zdrowia Seniorów w Lublinie przy ul. Głównej,  Centrum Wsparcia Rodziny w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej, Centrum Nauki i Eksperymentu oraz Centrum Sztuki Dzieci w Lublinie.