W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs historyczny „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo"

Konkurs historyczny „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo"
12.02.201913:36

III Liceum Ogólnokształcące imienia Unii Lubelskiej w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych (trzecie klasy oddziałów gimnazjalnych oraz klasy ósme) i ponadpodstawowych (w tym ponadpodstawowych z oddziałami gimnazjalnymi) województwa lubelskiego do udziału w konkursie: „Unia  lubelska 1569 i jej dziedzictwo”.

Cele konkursu: rozbudzenie zainteresowania uczniów historią ojczystą, w tym gospodarką, polityką, kulturą, religią i zwyczajami. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej młodzieży w oparciu o poznanie przeszłości w tym, historii Lublina. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania informacji o przeszłości. Przybliżenie dziedzictwa historycznego regionu lubelskiego w jego naturalnej postaci i naturalnym środowisku. Umożliwienie uczniom konfrontacji posiadanych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami.

Terminarz:

‒ zgłoszenie udziału w konkursie: do 10 marca 2019 r. (drogą elektroniczną)

‒ etap szkolny konkursu: 20 marca 2019 r.

‒ przesłanie Protokołów z przebiegu szkolnego etapu konkursu ,,Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” wraz z pracami uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego: do 29 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)

− etap międzyszkolny : 9 kwietnia 2019 r.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” jest III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

2. Konkurs składa się z trzech etapów – szkolnego i dwóch etapów międzyszkolnych, będzie miał formę testu pisemnego i eliminacji ustnych .

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (trzecie klasy gimnazjów i 8 klasy szkół podstawowych) i ponadpodstawowych (w tym ponadpodstawowych z oddziałami gimnazjalnymi) województwa lubelskiego.

4. Etap szkolny konkursu przeprowadza Komisja Szkolna powołana z grona pedagogicznego przez dyrektora.

5. Etap międzyszkolny zostanie przeprowadzony w miejscu wskazanym przez Komisję powołaną przez dyrektora III LO w Lublinie.

6. Zgłoszenie uczniów powinno zawierać: imię, nazwisko i klasę ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon kontaktowy nauczyciela /opiekuna/. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą z zaznaczeniem: Konkurs „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” na adres III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, plac Wolności 4 do dnia 10 marca 2019 roku.

7. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej www.3lolublin.pl (zakładka Strefa Gimnazjalisty).

8. Udział ucznia w konkursie możliwy jest wyłącznie w oparciu o jego, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodziców/opiekunów prawnych, zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu (załącznik nr 2 lub nr 3). Powyższe zgłoszenie zostaje w dokumentacji Komisji Szkolnej.

9. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

10. W celu organizacji konkursu III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w protokole z przebiegu szkolnego etapu konkursu „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” (załącznik nr 1).

11. Zgłaszający udział w konkursie w każdej chwili ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy III LO. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

12. Administratorem danych jest Organizator. Zbierane są one przez III LO wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka – jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

13. W etapie szkolnym uczniowie rozwiązują test przygotowany przez Organizatorów. Test wraz z instrukcjami dla ucznia i nauczyciela Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy opiekuna konkursu na 2 dni przed zawodami.

14.W etapie szkolnym konkursu uczestnicy w ciągu 45 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w teście.

15. O wynikach etapu szkolnego konkursu, wyłaniając trzech najlepszych uczniów, Komisje Szkolne powiadamiają drogą pocztową III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Komisje Szkolne wypełniają w tym celu Protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” (załącznik 1) i przesyłają go wraz z pracami zakwalifikowanych uczniów do etapu międzyszkolnego, zgodami na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 lub nr 3), zgodami na przetwarzanie wizerunku ucznia w celach promocyjno-marketingowych szkoły (załącznik nr 4) na adres Organizatora konkursu: III LO im. Unii Lubelskiej, Plac Wolności 4, 20–005 Lublin z dopiskiem na kopercie: Konkurs: „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo”.

16. Etap międzyszkolny polega na zaznaczeniu właściwych odpowiedzi w teście przygotowanym przez Organizatorów. Test składa się z 30 zróżnicowanych zadań, na rozwiązanie których przeznacza się 30 minut. Wszelkie skreślenia będą traktowane jako udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi. Konkurs odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Po wyłonieniu 6 najlepszych uczestników każdego typu szkoły /szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / odbędzie się quiz składający się z 3 pytań wylosowanych przez każdego uczestnika w celu wyłonienia po trzech zwycięzców.

17. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników w etapie szkolnym/międzyszkolnym pisemnym, o zwycięstwie decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie trudniejszych zadań testu. Za najtrudniejsze uznaje się pierwsze zadania w teście, za najłatwiejsze ostatnie.

18. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników niż trzech z każdego typu szkoły w etapie międzyszkolnym ustnym przeprowadzona zostanie dogrywka. 

19. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

Problematyka:

Problematyka Konkursu obejmuje wiedzę o genezie, postanowieniach, i następstwach unii 1569 roku, wybranych zagadnieniach o Europie i świecie. Skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

 

Nagrody:

1. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla trzech najlepszych uczestników etapu międzyszkolnego zostaną przyznane w kategoriach: szkoła podstawowa, oddziały gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe.

2. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy udziału.

3. Opiekunowie uczniów otrzymują zaświadczenia.

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).

3. Wszelkich informacji związanych z przebiegiem konkursu udzielają: Pani Barbara Kasperek, Pan Tomasz Jankowski, Pan Miłosz Mielecki

Pliki do pobrania w załączniku.

 

Pliki do pobrania