W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Postępowanie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

Postępowanie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

Przebieg postępowania o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie miasta Lublina.

Komisja działa w oparciu o artykuły 24, 25 i 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z poźn. zmianami).

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26. Osoby,o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

Druki wniosków są do pobrania na tej stronie. Wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego składa się w biurze Komisji ul. Spokojna 2 II piętro pokój 207. Wezwania na posiedzenia są wysyłane drogą pocztową. Osoba, której postępowanie dotyczy otrzyma wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zalecane jest, aby zgłaszany odebrał osobiście tę przesyłkę. Wnioskodawca i podani przez niego świadkowie otrzymają zawiadomienie zwykłym listem. Istnieje możliwość, na prośbę wnioskodawcy, aby świadkowie wezwani byli na inną godzinę niż osoba z problemem alkoholowym.

Komisja posiada 5 zespołów orzekających, każdy z nich pracuje w określonym dniu tygodnia, dlatego jeżeli sprawa trafi np. do zespołu wtorkowego, to będzie konsekwentnie przez ten zespół prowadzona do końca. Zespoły pracują na ogół w 3 osobowych składach. Posiedzenia zespołów odbywają się zawsze popołudniu w godz. 1530 - 1800, zawiadomienie o posiedzeniu do zainteresowanych przesłane zostanie drogą pocztową. Czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku do jego rozpatrzenia zależy od ilości składanych wniosków, zazwyczaj wynosi od czterech do ośmiu tygodni.

  • Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy.
  • Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby wobec, której toczy się postępowanie.

Komisja osobie z problemem alkoholowym proponuje podjecie dobrowolnego leczenia odwykowego, jeżeli oferta zostaje przyjęta, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres. W razie nie podjęcia leczenia lub jego przerwania, wnioskodawca powinien jak najszybciej powiadomić Komisję.

Jeżeli zgłoszona osoba utrzymuje, że nie ma problemu alkoholowego i nie wyraża chęci podjęcia leczenia odwykowego, zostaje skierowana na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do których ma się zgłosić w terminie do dwóch tygodni od momentu otrzymania zawiadomienia (skierowanie na badanie doręczane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Badanie przeprowadza dwóch biegłych specjalistów terapii uzależnień lekarz psychiatra i psycholog, którzy mają ustalić, czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, jeżeli tak, to jakiego wymaga leczenia, stacjonarnego (w szpitalu) lub niestacjonarnego (w przychodni). Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu, kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego wraz z opinią biegłych. Postępowanie prowadzi właściwy wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie ul. Wallenroda 4 lub w Świdniku ul. Wyszyńskiego 18, które kończy się wydaniem postanowienia. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego obowiązuje 2 lata w niektórych przypadkach leczenie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.

Dane kontaktowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie:

Adres: 20-074 Lublin ul. Spokojna 2, II piętro, pokój 207

Telefon: 81 466 34 19 faks. 81 466 34 20

e-mail: krpa@lublin.eu

Do pobrania