W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenie o naborze kandydatów i kandydatek do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2024 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów i kandydatek do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2024 roku
31.10.202309:30

Prezydent Miasta Lublin zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania osób do prac w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2024 roku.

Zgłoszenia mogą przesłać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisje konkursowe powoływane są przez Prezydenta Miasta Lublin w drodze zarządzenia. W ich skład wchodzą pracownicy komórki organizacyjnej zlecającej zadanie oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania Komisji konkursowej:

  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert;
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
  • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Lublin.

W celu zgłoszenia osoby do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do ogłoszenia) dostarczyć w zamkniętej kopercie do jednego z Biur Obsługi Mieszkańców lub złożyć w Biurze Partycypacji Społecznej, w terminie do dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 15:15 lub przesłać pocztą na adres: Biuro Partycypacji Społecznej ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć tematykę konkursów, w których zgłaszana osoba może oceniać oferty.

Należy pamiętać, że w przypadku konfliktu interesów członek/członkini komisji zostanie wykluczony/a z jej składu. Konfliktem interesu jest na przykład udział w pracach komisji osoby zgłoszonej przez organizację, której oferta bierze udział w danym konkursie. Konflikt interesów definiuje art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Członkowie komisji konkursowych z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin