W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Polityka przestrzenna miasta na rzecz terenów zielonych

Polityka przestrzenna miasta na rzecz terenów zielonych
30.08.202112:36

Kolejne zielone obszary Lublina: wąwóz wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju na Czubach oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego na Rurach dostaną lepszą ochronę. Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany planu, a w drugim przypadku jego uchwalenia, trafią na wrześniową sesję Rady Miasta.

Tereny zielone mają szczególne znaczenie dla komfortu życia w mieście, dlatego konsekwentnie chronimy je w dokumentach planistycznych. W 2012 r. rozpoczęliśmy prace nad planami miejscowymi obejmującymi doliny rzeczne, 4 uchwały zostały już podjęte, 2 kolejne plany są na ukończeniu. Na wrześniową sesję trafią natomiast projekty uchwały pozwalającej na rozpoczęcie prac planistycznych dla terenu obejmującego wąwóz położony na północ od linii kolejowej, w pobliżu Starego Gaju oraz uchwała ustanawiająca mpzp dla wąwozu przy ul. Kazimierza Wielkiego – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przystąpienie do sporządzania mpzp dla wąwozu zlokalizowanego przy linii kolejowej na lubelskich Czubach pozwoli objąć ochroną przed zabudową położony w tej okolicy zielony teren. To także ochrona dla Starego Gaju i jego części – rezerwatu „Stasin”,  jako jednego z największych i najbardziej wartościowych na terenie miasta wąwozów lessowych. Sposób zagospodarowania tego obszaru ma istotny wpływ na warunki siedliskowe lasu i samego rezerwatu, co jeszcze bardziej podnosi jego rangę przyrodniczą. Z kolei mpzp dla rejonu ul. Kazimierza Wielkiego zapewni ochronę terenów zielonych zlokalizowanych w pobliżu dużego osiedla, stanowiących zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców.

Obszar w rejonie wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju niemal w całości objęty jest ustaleniami obowiązującego planu miejscowego z 2002 r. sporządzonego zgodnie z obowiązującym wówczas Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin z 2000 r. Studium to w analizowanym obszarze przewidywało lokalizację drogi głównej ruchu przyspieszonego, terenów aktywizacji gospodarczej oraz terenów intensywnej urbanizacji. Aspekt przyrodniczy w tym rejonie nie został wtedy ujęty. W podobnym duchu uchwalono obowiązujący do dziś plan miejscowy. Sytuacja prawna zmieniła się w momencie opracowania i uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w 2019 r.

W dokumencie z 2019 r. ranga terenów przyrodniczych w mieście została podniesiona i uwypuklona. Jako naczelną, nadrzędną zasadę kształtowania polityki przestrzennej miasta przyjęto zasadę integralności, ciągłości, ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji przyrodniczych Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Stąd dotychczasowy plan miejscowy, przewidujący lokalizację w ESOCH trasy szybkiego ruchu oraz terenów aktywności gospodarczej i intensywnej urbanizacji stał się nieaktualny, sprzeczny z obecną polityką przestrzenną miasta i tym samym wymagający zmian – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Obszar wskazany do zmiany planu miejscowego położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, w tym zrealizowanych osiedli zabudowy wielorodzinnej w dzielnicach Czuby Południowe i Węglin Południowy, zatem dostosowanie rozwiązań planistycznych do zgodności z ustaleniami obecnie obowiązującego Studium, leży w interesie zarówno okolicznych mieszkańców, jak i całego Miasta.

Z kolei prace nad zmianą planu dla terenów przy ul. Kazimierza Wielkiego zainicjowała Uchwała z dnia 3 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla tej części Lublina. Opracowany projekt planu obejmuje obszar o powierzchni blisko 13 ha pomiędzy ulicami: Kazimierza Wielkiego, Jaworowskiego, Zana i Filaretów. Obszar ten jest częścią większego założenia urbanistycznego kształtowanego w tym rejonie – Centrum Usługowo-Rekreacyjnego Zana-Filaretów. Projektowane w sąsiedztwie ronda obiekty usługowe „domykają” przestrzennie kompozycję Centrum, natomiast tereny zielone stanowić będą przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców okolicznych osiedli.

Projekt planu sporządzono w sposób zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, z uwzględnieniem istotnych interesów mieszkańców. Utrzymano i wzmocniono funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zaadaptowano istniejące ogrody działkowe dla potrzeb lokalnej społeczności. Projekt planu trzykrotnie uzgadniano z organami, instytucjami i jednostkami ustawowo do tego uprawnionymi, a następnie wyłożono do publicznego wglądu w terminie od 7 do 25 maja br. Dyskusja publiczna odbyła się 18 maja. W terminie składania uwag czyli do 14 czerwca br. wpłynęło ich 177, w większości popierających rozwiązania przyjęte w projekcie.

 Jeszcze w tym roku planujemy również dalsze prace planistyczne w zakresie ochrony terenów zielonych miasta. Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczyć będą między innymi: fragmentów bulwaru wzdłuż Bystrzycy, terenów pod powiększenie Ogrodu Botanicznego, placu Lecha Kaczyńskiego, parku Akademickiego czy parku Kalinowszczyzna – dodaje Krzysztof Żuk.

Na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 9 września Radni zajmą się również projektami uchwał dotyczących zmian planów dla terenów położonych we wschodniej części miasta, przy ulicach: Chemicznej, Jagiełły, Mełgiewskiej oraz Turystycznej. Projekty zmiany planów we wszystkich wymienionych obszarach wyłożone były do publicznego wglądu w terminie od 29 marca do 20 kwietnia br., a dyskusja publiczna odbyła się 15 kwietnia br. Na Sesji ponownie stanie projekt zmiany plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przeskok. Na czerwcową Sesję Rady Miasta, do załączonego projektu uchwały zestawienia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu mpzp nie trafiła jedna, przeanalizowana w trakcie prac nad planem i zbieżna merytorycznie z wieloma innymi, które w zestawieniu się znalazły. W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego, projekt uchwały musi stanąć na sesji Rady Miasta Lublin celem ponowienia procedury od momentu przekazania projektu uchwały do Rady Miasta.

Aktualnie Lublin posiada pokrycie planami na poziomie około 54% obszaru miasta.