W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wspólna strategia rozwoju 27 samorządów Lubelszczyzny

Wspólna strategia rozwoju 27 samorządów Lubelszczyzny
02.03.202114:56

2 marca przedstawiciele 27 samorządów Lubelszczyzny zadeklarowali podpisanie porozumienia, którego celem jest opracowanie wspólnej strategii rozwoju. Porozumienie to pozwoli na przygotowanie obligatoryjnych materiałów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (ZIT LOM) w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Ostatecznym zawiązaniem Związku ZIT będzie m.in. powołanie stowarzyszenia, przygotowanie Strategii Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla LOM.

– Budowanie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych rozpoczęliśmy w 2014 roku wspólnie z piętnastoma gminami sąsiadującymi z Miastem Lublin. W ubiegłym roku intencję budowania Lubelskiej Metropolii wyraziły kolejne gminy i powiaty województwa Lubelskiego. W lutym br. Lubelski Obszar Metropolitalny został określony jako teren dwudziestu dwóch gmin. Dzisiejsze spotkanie wszystkich partnerów LOM oficjalnie rozpoczęło współpracę w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Lubelski Obszar Metropolitalny zamieszkuje blisko trzydzieści procent mieszkańców Województwa Lubelskiego i stanowi on obszar koncentracji życia gospodarczego, przemysłowego, kulturalnego, akademickiego, zdrowotnego i turystycznego. Miasto wojewódzkie i gminy Obszaru Metropolitalnego są jednocześnie istotnymi dla województwa węzłami komunikacyjnymi łączącymi transport samochodowy, kolejowy i lotniczy. Obszar ten to także tereny wiejskie, rolnicze i atrakcyjne turystycznie, silnie powiązane funkcjonalnie z ośrodkami miejskimi – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Jest więc to mechanizm pozwalający samorządom na realizację przedsięwzięć, których oddziaływanie pozwala niwelować zdiagnozowane, wspólne problemy mieszkańców całego obszaru. W obecnym kształcie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na Lubelszczyźnie wskazano siedemnaście takich obszarów. Aby móc zrealizować instrument ZIT na danym obszarze należy zawiązać zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa. Dotychczas funkcjonowało ono w formie porozumienia międzygminnego (16 gmin). Z uwagi na przystąpienie do instrumentu powiatów, optymalną formą partnerstwa jednostek samorządu będzie powołanie stowarzyszenia (22 gminy + 5 powiatów). Jednocześnie partnerstwo to musi opracować Strategię Rozwoju Ponadlokalnego, która określi planowany kształt działań na danym obszarze i będzie stanowiła strategiczny dokument pozwalający na pozyskanie środków finansowych dla rozwoju LOM. Gmina Lublin, pełniąc funkcję lidera partnerstwa, pozyskała środki na przygotowanie dokumentów dotyczących realizacji instrumentu w przyszłej perspektywie finansowej. Stąd kolejnym krokiem będzie powołanie Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, które po zatwierdzeniu Strategii przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego będzie jednostką odpowiedzialną za jej realizację.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w perspektywie finansowej 2014-2020, znaczące środki przeznaczono na mobilność i niskoemisyjny transport. Kluczową inwestycją z punktu widzenia miasta i całego regionu, realizowaną w ramach ZIT jest projekt Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla potrzeb LOF, w ramach którego powstaje Dworzec Metropolitalny i modernizowane są pobliskie ulice. Jednak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to również działania dotyczące innych obszarów życia mieszkańców metropolii. W 2017 roku Miasto Lublin zakończyło rewitalizację części Śródmieścia, w ramach której do użytku oddany został nowy Plac Litewski, a deptak wydłużono do ulicy 3-go Maja. Zbliżony tematycznie projekt dziewięciu gmin Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego pt. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację” zakończony został w ubiegłym roku. Łączne dofinansowanie działań związanych z infrastrukturą społeczną to około 80 mln zł. Z kolei ponad 40 mln zł przeznaczone zostało na dofinansowanie projektów dotyczących tzw. rewitalizacji przyrodniczej. Dzięki tej kwocie Miasto Lublin umożliwiło mieszkańcom spacer po odnowionym Parku Ludowym, a pięć innych gmin w ramach projektu Zielony LOF poprawiło jakość terenów zielonych znajdujących się na ich terytorium. Wspólne działania wzmocnią mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej całego obszaru. Pozostałe środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeznaczono na informatyzację procesów administracyjnych i zwiększenie poziomu wykorzystania technologii IT podczas świadczenia usług publicznych. Uzupełnieniem działań infrastrukturalnych są te przeznaczone na projekty miękkie związane z włączeniem społecznym, edukacją oraz rynkiem pracy.