W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo:

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują.

- zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 7 marca 2022  do 18 marca 2022 r.

 1. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych, rekrutacja do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), rekrutacja do oddziału sportowego

- rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 28 marca 2022 r. do 04 kwietnia 2022 r.

 

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2022/2023

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 43 szkoły podstawowe, w tym 36 samodzielnych szkół podstawowych, 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół , 4 szkoły podstawowe w zespołach szkół ogólnokształcących oraz 1 w zespole szkolno-przedszkolnym.

W roku szkolnym 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziału sportowego.

Oddziały integracyjne dostępne są w:

 • Szkole Podstawowej  nr 15, Lublin, ul. Elektryczna 51;
 • Szkole Podstawowej nr 28, Lublin, ul. Radości 13;
 • Szkole Podstawowej nr 32, Lublin, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2;
 • Szkole Podstawowej nr 43, Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5 ;
 • Szkole Podstawowej nr 51, Lublin, ul. Bursztynowa 22;

Oddział sportowy /dyscyplina: pływanie/ dostępny jest w:

 • Szkole Podstawowej nr 23, Lublin, ul. Podzamcze 9.

Uwaga:

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępować do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem) oraz kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego - informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin.

Wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można

- zapisać do klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej w terminie 7-18.03.2022r.

- rekrutować do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem, na zasadach ogólnych dotyczących rekrutacji do klas ogólnodostępnych, w terminie 28.03.2022 r.- 04.04.2022 r.

- rekrutować do klasy integracyjnej, miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – na zasadach dotyczących rekrutacji, w terminie 28.03.2022 r.- 04.04.2022 r.

Rekrutacja dla kandydatów do klasy sportowej

Kandydaci rekrutujący się do klasy sportowej powinni spełniać następujące wymagania:

- złożyć wniosek rekrutacyjny, w terminie 28.03.2022 r.- 04.04.2022 r. wraz z załącznikami  potwierdzającymi stan zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki oddziale /orzeczenie lekarskie/ oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału

- przystąpić do prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale i uzyskać pozytywny wynik  kwalifikujący do przyjęcia do oddziału

 

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu, rekrutacja do oddziałów integracyjnych (część dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), rekrutacja do oddziału sportowego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego) i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin:

 1. Postępowanie rekrutacyjne:
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 28.03.2022 r., od godziny 8.00 do 04.04.2022 r., do godziny  14.00
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 06.04.2022 r., godz. 12.00
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 06.04.2022 r., od godziny 12.00 do 11.04.2022 r., do godziny  14.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 13.04.2022 r., godz. 13.00
 5. Postępowanie uzupełniające:
 6. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 09.05.2022 r., od godziny 8.00 do 12.05.2022 r., do godziny 14.00
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 13.05.2022 r., godz. 14.00
 8. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 13.05.2022 r., od godziny 14.00 do 16.05.2022 r., do godziny  15.00
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17.05.2022 r., godz. 14.00

Uwaga:

 • O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 2.  kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 3.  rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
 1. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
 2.  jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 1. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 2. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-10112022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-28-stycznia-2022-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20222023-do-klas-i-,207,28195,2.html

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. - https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz określenie granic ich obwodów - Uchwała Rady Miasta Lublin

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xxxv-w-dniu-27-01-2022/uchwala-nr-1091xxxv2022-rady-miasta-lublin-z-dnia-27-stycznia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-oraz-okreslenia-granic-ich-obwodow,12,28221,2.html

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego