W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zgłoszenia i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują.

- zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 26 lutego 2024  do 11 marca 2024 r.

 1. Rekrutacja:
  1. na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych
  2. do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
  3. do oddziału sportowego

- rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r.

- rekrutacja prowadzona jest z zastosowaniem systemu elektronicznego → edu.lublin.eu → aplikacje dla rodziców → nabór do szkół podstawowych

 

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2024/2025

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 43 szkoły podstawowe, w tym 35 samodzielnych szkół podstawowych, 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół, 4 szkoły podstawowe w zespołach szkół ogólnokształcących oraz 2 w zespole szkolno-przedszkolnym.

W roku szkolnym 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziału sportowego.

Oddziały integracyjne dostępne są w:

 • Szkole Podstawowej nr 15, Lublin, ul. Elektryczna 51;
 • Szkole Podstawowej nr 28, Lublin, ul. Radości 13;
 • Szkole Podstawowej nr 32, Lublin, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2;
 • Szkole Podstawowej nr 43, Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5 ;
 • Szkole Podstawowej nr 51, Lublin, ul. Bursztynowa 22.

Oddział sportowy /dyscyplina: pływanie/ dostępny jest w:

 • Szkole Podstawowej nr 23, Lublin, ul. Podzamcze 9.

Uwaga:

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego - informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin.

Wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można:

- zapisać do klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej oddział ogólnodostępny w terminie 26.02-11.03.2024r.

- rekrutować do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem, na zasadach ogólnych dotyczących rekrutacji do klas ogólnodostępnych, w terminie 19.03.2024 r.- 26.03.2024 r.

- rekrutować do klasy integracyjnej, miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – na zasadach dotyczących rekrutacji, w terminie 19.03.2024 r.- 26.03.2024 r.

Rekrutacja dla kandydatów do klasy sportowej

Kandydaci rekrutujący się do klasy sportowej powinni spełniać następujące wymagania:

- złożyć wniosek rekrutacyjny, w terminie 19.03.2024 r.- 26.03.2024 r. wraz z załącznikami  potwierdzającymi stan zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki oddziale /orzeczenie lekarskie/ oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału

- przystąpić do prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale i uzyskać pozytywny wynik  kwalifikujący do przyjęcia do oddziału

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu

Rekrutacja do oddziałów integracyjnych (część dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

Rekrutacja do oddziału sportowego

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego) i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin:

 1. Postępowanie rekrutacyjne:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 19.03.2024 r., od godziny 8.00 do 26.03.2024 r., do godziny  14.00
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 05.04.2024 r., godz. 12.00
  3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 05.04.2024 r., od godziny 12.00 do 12.04.2024 r., do godziny  14.00
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 16.04.2024 r., godz. 13.00
 2. Postępowanie uzupełniające:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 17.05.2024 r., od godziny 8.00 do 21.05.2024 r., do godziny 14.00
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 22.05.2024 r., godz. 14.00
  3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 22.05.2024 r., od godziny 14.00 do 24.05.2024 r., do godziny  15.00
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 27.05.2024 r., godz. 14.00

Uwaga:

 • O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 2. kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  1. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
  2. jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 4. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 5. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 6. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  1. wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
  2.  wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2024/138,28495,2,1,1,ver.html

 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. - http://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

 

Projekt Edu Lublin

baner