W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują. 
  zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 27 lutego 2023  do 13 marca 2023 r.
 2. Rekrutacja:
  1. na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych
  2. do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
  3. do oddziału sportowego
   rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 21 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2023/2024

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 43 szkoły podstawowe, w tym 36 samodzielnych szkół podstawowych, 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół , 4 szkoły podstawowe w zespołach szkół ogólnokształcących oraz 1 w zespole szkolno-przedszkolnym.

W roku szkolnym 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziału sportowego.

Oddziały integracyjne dostępne są w:

 • Szkole Podstawowej  nr 15, Lublin, ul. Elektryczna 51;
 • Szkole Podstawowej nr 28, Lublin, ul. Radości 13;
 • Szkole Podstawowej nr 32, Lublin, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2;
 • Szkole Podstawowej nr 43, Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5 ;
 • Szkole Podstawowej nr 51, Lublin, ul. Bursztynowa 22;

Oddział sportowy /dyscyplina: pływanie/ dostępny jest w: Szkole Podstawowej nr 23, Lublin, ul. Podzamcze 9.

Uwaga: Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego - informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin.

Wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można

 • zapisać do klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej oddział ogólnodostępny w terminie 27.02-13.03.2023r. rekrutować do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem, na zasadach ogólnych dotyczących rekrutacji do klas ogólnodostępnych, w terminie 21.03.2023 r.- 28.03.2023 r.
 • rekrutować do klasy integracyjnej, miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – na zasadach dotyczących rekrutacji, w terminie 21.03.2023 r.- 28.03.2023 r.

Rekrutacja dla kandydatów do klasy sportowej
Kandydaci rekrutujący się do klasy sportowej powinni spełniać następujące wymagania:

 • złożyć wniosek rekrutacyjny, w terminie 21.03.2023 r.- 28.03.2023 r. wraz z załącznikami  potwierdzającymi stan zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki oddziale /orzeczenie lekarskie/ oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
 • przystąpić do prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale i uzyskać pozytywny wynik  kwalifikujący do przyjęcia do oddziału

Rekrutacja

 • Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu
 • Rekrutacja do oddziałów integracyjnych (część dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • Rekrutacja do oddziału sportowego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego) i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin:

 1. Postępowanie rekrutacyjne:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 21.03.2023 r., od godziny 8.00 do 28.03.2023 r., do godziny  14.00
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 31.03.2023 r., godz. 12.00
  3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 03.04.2023 r., od godziny 12.00 do 14.04.2023 r., do godziny  14.00
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17.04.2023 r., godz. 13.00
 2. Postępowanie uzupełniające:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 12.05.2023 r., od godziny 8.00 do 17.05.2023 r., do godziny 14.00
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 18.05.2023 r., godz. 14.00
  3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 18.05.2023 r., od godziny 14.00 do 23.05.2023 r., do godziny  15.00
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 26.05.2023 r., godz. 14.00

Uwaga: O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 2. kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  1. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
  2. jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 4. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 5. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 6. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego