W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.
Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.
Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Badania wykonywane są bezpłatnie w Ośrodkach Medycyny Pracy.

Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:

 • w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez gminę Lublin),
 • w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na  rok szkolny 2023/2024 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (Art. 130 ust 2.7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.). Dla kandydatów rekrutujących się do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin system dostępny jest na stronie edu.lublin.eu, w zakładce aplikacje dla rodziców. Wypełnienie w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku odbywa się od  15 maja 2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół ponadpodstawowych Dyrektor wyznacza także przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (Art. 157 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego określa załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 9/23 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

Sposób przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431).

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin przygotowały dla kandydatów 6940 miejsc w 218 oddziałach rekrutacyjnych (w poprzednim roku zaplanowano 6410 miejsc w 202 oddziałach), w tym 128 oddziałów w  22 liceach ogólnokształcących, 73 oddziały w 15 technikach i 17 oddziałów w 8 szkołach branżowych I stopnia. Liczba oddziałów w odniesieniu do bieżącego roku szkolnego wzrośnie średnio o 10,1% ale wzrost nie będzie równomierny, w poszczególnych typach szkół planowany wzrost liczby oddziałów kształtuje się następująco: w liceach o 9,4%, w technikach o 7,4%.

W klasach VIII szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin w obecnym roku szkolnym 2022/2023 uczy się 4003 uczniów. Przy dotychczasowym trendzie zainteresowania kształceniem w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin, wśród kandydatów  do klas I spoza Lublina lub ze szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jst,  w roku szkolnym 2023/2024 w klasach I będzie kształciło się około 6865 uczniów.

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na podstawie Zarządzenia numer 9/23 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku

 • od  15.05.2023 r. do 23.06.2023 r. do godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru  (ewentualna zmiana preferencji 23.06 -10.07.2023 r. godz. 15:00),
 • od 15.05.2023 r. do 31.05.2023 r. do godz. 15:00  – wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego,
 • od 1.06.2023 do 14.06.2023 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej,
 • do 16.06.2023 r. – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych,
 • 18.07.2023 r. - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
 • od 18.07.2023 r. – 21.07.2023 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • 24.07.2023 r. - publikacja list kandydatów przyjętych,
 • od 24.07.2023 r. do 31.08.2023r. - rekrutacja uzupełniająca.

Kandydaci spoza Lublina od 31.07.2023 r. do 03.08.2023 r. mogą składać wnioski rekrutacyjne do burs i internatu.

Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Lublin, przygotowały dla tegorocznych kandydatów 4096 miejsc w 128 oddziałach.

Kandydaci będą kształcić się w oddziałach z rozszerzeniami w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-fizyczno-informatycznych, biologiczno-chemicznych i  innych, w zależności od oferty liceum ogólnokształcącego przygotowanej przez szkołę na rok szkolny 2023/2024.

Kandydaci liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mają do dyspozycji 204 miejsca w 6 oddziałach Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują łącznie:

 • 544 miejsca w 17 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 17 zawodach,
 • 2336 miejsca w 73 oddziałach 15 techników, kształcących w 42 zawodach, 
 • 128 miejsc w 4 oddziałach 4 branżowych szkół II stopnia, kształcących w 5 zawodach, w tym w trybie stacjonarnym 2 oddziały 2 szkół w 2 zawodach, w trybie zaocznym 2 oddziały 2 szkół w 3 zawodach*,
 • 238 miejsc w 7 oddziałach szkoły policealnej, kształcącej w trybie zaocznym w 5 zawodach*.

Ogółem w szkołach zawodowych wszystkich typów, prowadzonych przez Miasto Lublin młodzież może kształcić się w 68 zawodach. W bieżącym roku, po raz pierwszy w systemie rekrutacji będzie można wybrać zawód technik aranżacji wnętrz, technik automatyk, technik ogrodnik, operator obrabiarek skrawających, mechatronik.

W poprzednich dwóch latach szkolnych ofertę szkół wzbogacono o takie zawody jak: technik spawalnictwa, technik robotyk, technik stylista, technik programista, technik rachunkowości, technik dekarstwa.

Pełny wykaz zawodów znajduje się na stronie http://zawodowcy.lublin.eu

Oferty dla kandydatów dostępne są na stronach internetowych szkół oraz bezpośrednio na stronie systemu rekrutacji http://lublin.eu/edu/projekt/aplikacje-dla-rodzicowkandydatow/

Oferta dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie 217 miejsc w 25 oddziałach**, w tym:

 • 106 miejsc w 8 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 10 zawodach,
 • 39 miejsc w 6 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 5 zawodach, 
 • 15 miejsc w 3 oddziałach szkoły policealnej specjalnej, kształcącej w trybie dziennym w 2 zawodach,
 • 52 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
 • 5 miejsc w 1 oddziale liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Projekt Edu Lublin

baner