W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Taryfa opłat za wodę i ścieki pozostaje bez zmian

Taryfa opłat za wodę i ścieki pozostaje bez zmian
22.12.201610:35

Do Prezydenta Miasta wpłynął wniosek określający stawki opłat taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w terminie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku. W związku z przedstawioną propozycją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie mieszkańcy nie zapłacą więcej - stawki pozostaną bez zmian.

- To ważna informacja dla mieszkańców Lublina i wszystkich podmiotów korzystających z usług MPWiK - uważa Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zgodnie ze złożonym Wnioskiem utrzymane zostają obowiązujące grupy taryfowe oraz ceny i stawki opłat:

 • za dostarczoną wodę,
 • za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków,
 • za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • za przekroczenie wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 • na niezmienionym poziomie pozostają także wszystkie opłaty abonamentowe.

Zgodnie ze złożonym Wnioskiem:

 • Za dostarczoną wodę odbiorcy zapłacą 3,44 zł netto/m3
 • Za odprowadzenie i  oczyszczenie ścieków odbiorcy zapłacą 4,81 zł netto/m3

Na tym samym poziomie pozostaną także stawki opłaty abonamentowej netto:

 • Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-msc (faktury papierowe) – 9,14 zł netto*
 • Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-msc (e-faktury) – 7,79 zł netto*
 • Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2-msc (faktury papierowe) – 9,14 zł netto*
 • Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2-msc (e-faktury) – 7,79 zł netto*
 • Odbiorcy usług rozliczani w okresach kwartalnych – woda pobrana ze zdrojów ulicznych (faktury papierowe) – 9,14 zł netto*
 • Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo (faktury papierowe) – 2,58 zł netto**
 • Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo (e-faktury) – 1,23 zł netto**

*zł/za jednostkę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności /okres rozliczeniowy

**zł/za jednostkę rozliczenia należności/okres rozliczeniowy

Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują przez okres 1 roku tj. od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

W wyniku zrealizowanych i kontynuowanych inwestycji MPWiK dysponuje nowoczesną technologią i zwiększającymi się zdolnościami w zakresie produkcji wody i odprowadzania ścieków.  Spółka prowadzi w szerokim zakresie inwestycje rozbudowujące i modernizujące system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, pozyskując jednocześnie fundusze europejskie na ich realizację.

- Wszystkie zadania zrealizowane przez MPWiK, naszą strategiczną spółkę, przede wszystkim rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz modernizacja oczyszczalni ścieków zostały przeprowadzone wzorowo - podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekty MPWiK współfinansowane ze środków zewnętrznych

1. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  w Lublinie” współfinansowany z Funduszu Spójności.

 • Umowa o dofinansowanie z dnia 30.12.2010 r.
 • Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Instytucja Pośrednicząca: NFOŚiGW  w Warszawie
 • Wartość brutto: 311 801 567,67 PLN
 • Przyznana dotacja: 147 360 713,00 PLN
 •  Projekt zakończony w całości
 •  Zrealizowano 21 kontraktów budowlanych, w ramach których:
 1. wybudowano łącznie 60,45 km sieci kanalizacji sanitarnej
 2. wybudowano łącznie 3,86 km sieci wodociągowej
 3. zmodernizowano łącznie 37,80 km sieci kanalizacji sanitarnej
 4. zmodernizowano łącznie 49,57 km sieci wodociągowej
 5. zmodernizowano Stację Wodociągową „Zemborzycka” zapewniającą 40% dostaw wody dla miasta Lublin
 6. zmodernizowano następujące obiekty na oczyszczalni ścieków „Hajdów”:
 • modernizacja części osadowej oczyszczalni (modernizacja  pompowni osadowych stacji zagęszczania osadu nadmiernego oraz zagęszczacza osadu surowego, modernizacja zbiorników WKF wraz z budynkiem operacyjnym)
 • przebudowa sieci i urządzeń biogazowych w oczyszczalni ścieków
 • modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego
 • hermetyzacja obiektów oczyszczalni
 • modernizacja układu zasilania urządzeń oczyszczalni w energię elektryczną
 • modernizacja części mechanicznej oczyszczalni

Efekt ekologiczny został osiągnięty, zgodnie z zapisami umowy, w dniu 31.05.2016 r. Przyłączonych zostało: 7405 osób do sieci kanalizacji sanitarnej i 173 osoby do sieci wodociągowej.

2. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i oprowadzania ścieków w Lublinie - etap II” współfinansowany z Funduszu Spójności.

 •  Umowa o dofinansowanie z dnia 16.06.2014 r.
 •  Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 •  Instytucja Pośrednicząca: WFOŚiGW w Lublinie
 •  Wartość brutto: 17 795 295,02 PLN
 • Przyznana dotacja: 8 508 080,59 PLN
 • Projekt zakończony w całości
 • Zrealizowano 6 kontraktów budowlanych, w ramach których:
 1. wybudowano łącznie 3,85 km sieci kanalizacji sanitarnej
 2. wybudowano łącznie 5,17 km sieci wodociągowej
 3. zmodernizowano następujące obiekty na oczyszczalni ścieków Hajdów:

- modernizacja instalacji odwadniania osadu przefermentowanego w Oczyszczalni Ścieków Hajdów  w Lublinie
- przebudowa budynku administracyjnego wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji na terenie oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie
- instalacja do dawkowania zewnętrznego źródła węgla do reaktorów biologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego, zgodnie z zapisami umowy, upływa 31.12.2016 r.  W związku z tym zostanie przyłączonych 324 osoby i 247 RLM, rozumianych łącznie jako 571 osób do sieci kanalizacji sanitarnej, 101 osób do sieci wodociągowej oraz przefermentowane osady ściekowe zostaną odwodnione do poziomu min. 22% sm.

3. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie  w latach 2016 – 2020” współfinansowany z Funduszu Spójności.

 • Umowa o dofinansowanie z dnia 14.10.2014 r.
 • Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Instytucja Pośrednicząca: WFOŚiGW w Lublinie
 • Wartość brutto: 4 917 786,00 PLN
 • Przyznana dotacja: 3 398 469,99 PLN
 • Projekt zakończony w całości
 • Zrealizowano 5 kontraktów w ramach których wykonano:
 1. koncepcję wariantową modernizacji oczyszczalni z elementami audytu technologicznego i energetycznego oraz częścią kosztową, Studium Wykonalności z analizą opcji oraz Ra-port oddziaływania na środowisko z decyzją środowiskową dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lublinie”
 2. projekty budowlano-wykonawcze: budowa sieci kanalizacyjnych i uzupełnienie wodociągu (12 zadań)
 3. projekty budowlano-wykonawcze: przebudowa istniejących sieci kanalizacyjnych i przebudowa  lub uzupełnienie wodociągu (5 zadań)
 4. koncepcję zarządzania siecią kanalizacyjną
 5. koncepcję oraz dokumentację techniczną Centralnego Systemu Sterowania  procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK

Efekt ekologiczny został osiągnięty, zgodnie z zapisami umowy, w dniu 30.01.2016 r. Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające przygotowanie dokumentacji oraz oświadczenie, iż dokumentacja będzie wykorzystana przy realizacji inwestycji w związku z planowanym ubieganiem się Beneficjenta o środki Funduszu Spójności w perspektywie 2014-2020 zostały przedstawione Instytucji Wdrażającej w dniu 29.01.2016 r.

4. „Zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie do produkcji energii odnawialnej” współfinansowany z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Umowa o dofinansowanie z dnia 29.11.2013 r.
 •  Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 • Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 •  Wartość brutto: 7 794 082,56 PLN
 • Przyznana dotacja: 2 554 859,25 PLN
 • Projekt zakończony w całości
 • W ramach Projektu zrealizowano kontrakt pn. „Instalacja dwóch silników gazowych  w elektrociepłowni oczyszczalni ścieków Hajdów”

Efekt ekologiczny został osiągnięty, zgodnie z zapisami umowy, w dniu 31.12.2015 r. Oświadczenie Beneficjenta o osiągnięciu wskaźnika rezultatu określonego jako ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji Projektu (z energii biomasy)
o wartości 48 038,00GJ/rok, zostało przedstawione Instytucji Wdrażającej.

Łączna wartość projektów: 342 308 731,25 PLN

Łączna wartość dotacji: 161 822 122,83 PLN