W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Klauzula informacyjna - proces edukacyjny

Klauzula informacyjna - proces edukacyjny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w informowaniu o procesie edukacyjnym ucznia, w tym z wymianą wiadomości nauczyciel-rodzic-uczeń

1. Administrator i wyznaczony IOD

Wskazanie Administratora Danych oraz Inspektora Ochrony Danych uzależnione jest od Jednostki Oświatowej, do której składany jest wniosek kandydata. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w tabeli.

2. Cel przetwarzania danych

Dane w aplikacje przetwarzane są w celu realizacji procesu informowania o procesie edukacyjnym, wychowawczym, a także zapewnienia przepływu wiadomości pomiędzy opiekunami, uczniami i wychowawcą.

3. Zakres danych

Dane ucznia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, identyfikator internetowy ucznia. Dane opiekunów: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Osiągnięcia, frekwencja i uwagi ucznia, stan opłat i należności opiekuna względem Jednostki Oświatowej, identyfikator internetowy opiekuna

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 ze zmianami)

5. Okres przetwarzania danych

Podstawą działania jest instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane przetwarzane w ramach aplikacji stanowią część dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej. Dokumentacja niearchiwalna ma tylko czasowe praktyczne znaczenie i podlega wybrakowaniu po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania. Taka dokumentacja jest oznaczona symbolem B z przypisanym symbolem cyfry arabskiej oznaczającym okres jej przechowywania – zazwyczaj przyjmuje się, że dzienniki lekcyjne są oznaczone symbolem B5, co oznacza, że po upływie 5 lat (najczęściej po upływie pełnego roku kalendarzowego, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, tj. po upływie 5 lat od ukończenia szkoły) taka dokumentacja jest brakowana. Natomiast księga uczniów i księga wychowanków, najczęściej oznaczana jest symbolem A/B25, to znaczy że część dokumentacji jest archiwizowana w oparciu o przepisy dotyczące Archiwum Państwowego, natomiast dokumentacja niearchiwalna przechowywana jest przez okres 25 lat.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dokumentacja niearchiwalna samorządowych jednostek organizacyjnych może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego po upływie okresu jej przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz po uznaniu, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na wniosek kierownika jednostki. Zasady sporządzania wniosku określono w § 9 rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – art. 5 ust. 1 pkt 2.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015, poz. 1743 ze zm.) – § 9.

6. Odbiorcy/procesory danych

Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

Do podmiotów przetwarzających należy:

VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław, posiadająca numer NIP: 898-001-44-51 i REGON: 005993000 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153176.

W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

7. Prawa usługobiorcy

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , w przypadkach określonych w art. 18 RODO
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art 20 RODO
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

8. Informacja o przekazywaniu danych do krajów trzecich

Dane osobowe Użytkownika nie będą, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. W związku z tym dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. Profilowanie usługobiorców

Nie stosuje się profilowania użytkowników