W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt
18.01.201913:21

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018, poz. 450 j.t.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt w roku 2019 i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, wskazywanie właściwych postaw proekologicznych i uaktywnianie dzieci oraz młodzieży do propagowania nabytych zasad wśród społeczności lokalnej miasta Lublin.

ADRESACI KONKURSU
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018, 1263 j.t.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Uwaga!
wszystkie ww. podmioty muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Potwierdzeniem tego faktu są właściwe zapisy w statucie lub innym równoważnym dokumencie (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu). wszystkie ww. podmioty muszą realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta Lublin.
 
RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO
Ekologia, dziedzictwo przyrodnicze i ochrona zwierząt.

IV. TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO
ZADANIE 1
Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 1. Zadanie obejmuje: realizację zajęć dydaktycznych i praktycznych w formie pogadanek przy współpracy z placówkami oświatowymi, (edukujące i angażujące uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych), instytucjami kultury (domy kultury, kluby osiedlowe, biblioteki) zarządcami budynków, administratorami nieruchomości oraz przekazanie materiałów edukacyjnych w zakresie powstawania i skutków smogu oraz przeciwdziałania smogowi dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Zadanie obejmuje także organizację wydarzeń/happeningów/konkursów przy udziale ww. podmiotów, a także przedsięwzięcia towarzyszące wydarzeniom plenerowym organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, takim jak: "EkoPiknik Rodzinny", który odbędzie się nad Zalewem Zemborzyckim w czerwcu 2019 roku.
 2. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2019 roku - 40 000 zł. W roku 2017 i 2016 na realizację podobnego zadania były przekazane środki finansowe w wysokości 22 000 zł/rok.

ZADANIE 2
Organizacja działań promujących gospodarkę obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych oraz przedłużenia życia produktów.

 1. Zadanie obejmuje: realizację działań mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym wśród mieszkańców miasta Lublin,  przedstawicieli biznesu i przedsiębiorczości. Dodatkowo zadnie propagować będzie ideę recyklingu oraz takiego wyboru produktów i materiałów przez konsumentów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. Zadanie obejmie również organizację wydarzeń polegających na wymianie niepotrzebnych rzeczy.
 2. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2019 roku - 10 000 zł. W 2018 roku na podobne zadanie przeznaczone było 25 000 zł.

ZADANIE 3
Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących właściwego postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie Miasta Lublin.

 1. Zadanie obejmuje: podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności mających na celu edukację w zakresie właściwego postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta, oraz podejmowanie innych działań na rzecz ochrony dzikich zwierząt w mieście.
 2. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Lublin na to zadanie w 2019 r. - 10 000 zł.

ZADANIE 4
Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych oraz zapobiegania ich bezdomności.

 1. Zadanie obejmuje: podejmowanie działań edukacyjnych w lubelskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mających na celu uświadomienie zakresu odpowiedzialności osobom planującym zostanie właścicielem zwierzęcia w tym promowanie adopcji zwierząt; szkolenia dla osób dorosłych posiadających zwierzęta w zakresie udzielania pierwszej pomocy psom/kotom w razie nagłych zdarzeń, oraz szkolenia z posłuszeństwa dla adoptowanych zwierząt. Zadanie obejmuje także organizację wydarzeń/happeningów/konkursów oraz innych przedsięwzięć skierowanych do społeczności lokalnej Miasta Lublin promujących poszanowanie praw zwierząt z uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz metod zapobiegania bezdomności zwierząt.
 2. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2019 roku - 40 000 zł. W roku 2016 na realizację podobnego zadania były przekazane środki finansowe w wysokości 80 000zł.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W 2019 roku na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii, dziedzictwa przyrodniczego i ochrony zwierząt zaplanowano w budżecie Miasta Lublin kwotę łączną 100 000 zł, z czego 60 000 zł  zaplanowano na zadaniu OŚ/W/131/47/10/0349 oraz kwotę  40 000 zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego V – Zwierzę nie jest rzeczą! Bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto.
Zastrzega się prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert.
FORMA REALIZACJI ZADANIA
Wsparcie – dotyczy Zadania 1, 2 i 3
Powierzenie – dotyczy Zadania 4

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Miasto Lublin

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, 20-601 Lublin: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 15:30.

 1. osobiście w godzinach: 7:30 – 15:30
 2. pocztą lub kurierem

Uwaga!
- nie przewiduje się możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną (poza generatorem ofert WITKAC);
- liczy się data wpływu oferty do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, a nie data stempla pocztowego;

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin