W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania obejmującego realizację działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych w Lublinie w latach 2020-2022

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania obejmującego realizację działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych w Lublinie w latach 2020-2022
11.09.202014:34

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322 i 1492) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania obejmującego realizację działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych w Lublinie w latach 2020-2022.

1. Zadanie realizowane będzie w zakresie zdrowia publicznego w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022.
2. Zadanie realizowane będzie na podstawie przedłożonego przez oferenta autorskiego programu działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych w Lublinie w latach 2020-2022.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na realizację działań objętych niniejszym konkursem w latach 2020-2022 wynosi maksymalnie 230 000,00 zł.
4. Przewidywany okres realizacji programu - od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 10 grudnia 2022 r.
5. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
6. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322 i 1492), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057).
7. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowe warunki konkursu” z Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
8. Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, 20-014 Lublin. Oferta powinna wpłynąć do Urzędu Miasta Lublin w terminie do dnia 9 października 2020 r., do godz. 15.30. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres oferenta oraz nazwę konkursu.
9. Oferty wysłane pocztą i dostarczone po terminie wskazanym w ust. 8 powyżej nie będą brały udziału w konkursie.
10 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2.
11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 19 października 2020 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
12. Oferentowi przysługuje prawo złożenia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Prezydenta Miasta Lublin w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ust. 11.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
14. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, jego odwołania oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.
15. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322 i 1492).
16. W sprawach nieuregulowanych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umowy na realizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych w Lublinie w latach 2020-2022 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin