W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w latach 2018-2020

Konkurs ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w latach 2018-2020
26.03.201815:02

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w latach 2018-2020.

    1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programów polityki zdrowotne
    1) Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata 2018-2019;
    2) Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2018-2020”;
    3) Programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina na lata 2018-2020”.
    2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).
    3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta Lublin na realizację:
    1) programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat wynosi 500 000 zł, w tym na rok 2018 - 250 000 zł, na rok 2019 - 250 000 zł;
    2) programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia wynosi 1 080 000 zł, w tym na rok 2018 - 350 000 zł, na rok 2019 - 360 000 zł, na rok 2020 - 370 000 zł;
    3) programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina wynosi 588 000 zł, w tym na rok 2018 - 196 000 zł, na rok 2019 - 196 000 zł, na rok 2020 - 196 000 zł).
    4. Cena jednostkowa świadczenia zdrowotnego obejmująca: badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia, wykonanie szczepienia, utylizację odpadów oraz edukację prozdrowotną, nie może być wyższa niż:
    1) w przypadku szczepień ochronnych przeciw pneumokokom – 250 zł (brutto) za wykonanie 1 dawki szczepienia;
    2) w przypadku szczepień ochronnych przeciw grypie – 40 zł (brutto) za wykonanie 1 dawki szczepienia;
    3) w przypadku szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
    (HPV) – 140 zł (brutto) za wykonanie 1 dawki szczepienia.
    5. W 2018 roku przewidywany termin realizacji programu szczepień przeciw pneumokokom oraz programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV): od 7 maja 2018 r. do 20 listopada 2018 r, w przypadku szczepień przeciw grypie: od 3 września 2018 r. do 20 listopada 2018 r.
    6. W 2019 roku przewidywany termin realizacji programu szczepień przeciw pneumokokom oraz programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV): od 2 stycznia 2019 r. do 20 listopada 2019 r, w przypadku szczepień przeciw grypie: od 2 września 2019 r. do 20 listopada 2019 r.
    7. W 2020 roku przewidywany termin realizacji programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV): od 2 stycznia 2020 r. do 20 listopada 2020 r, w przypadku szczepień przeciw grypie: od 1 września 2020 r. do 20 listopada 2020 r.
    8. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
    9. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczenia i „Szczegółowe warunki konkursu” w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, w pokoju nr 502, tel.: 081 466 34 05 (30), oraz z Biuletynu Informacj Publicznej pod adresem: www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy)
    10. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miast Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pok. 504 (sekretariat), w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30. Koperta powinna być opisan z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy programu
    11. Oferty wysłane pocztą lub dostarczone po terminie wskazanym wyżej nie będ brały udziału w konkursie
    12. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.0 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul Leszczyńskiego 20 pok. 502
    13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy)
    14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
    15. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert
    16. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)
    17. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 16, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.
    18. W zakresie zasad przyznawania środków publicznych i ich rozliczania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin