W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na wybór realizatorów "Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie miasta Lublin" na rok 2021

Konkurs ofert na wybór realizatorów "Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie miasta Lublin" na rok 2021
31.05.202113:59

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późń. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie miasta Lublin” na rok 2021.

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie miasta Lublin”.
 2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711).
 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na realizację „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie miasta Lublin w roku 2021 r. wynosi: 100 000,00 zł.
 4. Przewidywany okres realizacji programu, na jaki zostanie zawarta umowa – od dnia 1 września 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.
 5. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
 6. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowych warunków konkursu” w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, w pokoju 295, tel: 81 466 34 30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
 7. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, pokój 214 (sekretariat), w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy oferenta oraz nazwy programu.
 8. Oferty można przekazywać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Spokojna 2, 20-400 Lublin. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.
 9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 21 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2.
 10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 5 lipca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
 11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 12. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.
 13. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 1398 z późń. zm.).
 14. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 13, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin