W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert na wybór realizatorów w latach 2021-2023 „Programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby”

Konkurs ofert na wybór realizatorów w latach 2021-2023 „Programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby”
04.02.202111:03

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby na lata 2021-2023.

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów na lata 2021-2023 „Programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby” zwanego dalej „programem”.
 2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401).
 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na lata 2021-2023 na realizację programu wynosi – 1 080 000 zł, z tego na:
 • program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży w stanach terminalnych choroby na rok 2021 – 120 000 zł, na rok 2022 – 120 000 zł, na rok 2023 – 120 000 zł;
 • program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby na rok 2021 – 240 000 zł, na rok 2022 – 240 000 zł; na rok 2023 – 240 000 zł;
 1. W 2021 roku przewidywany termin realizacji programu - od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
 2. W 2022 roku przewidywany termin realizacji programu - od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
 3. W 2023 roku przewidywany termin realizacji programu - od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
 4. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
 5. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowe warunki konkursu” z Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy) oraz w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w pokoju nr 294, tel.: 081 466 34 16.
 6. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin ul. Spokojna 2,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w terminie do dnia 18 lutego 2021 r. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy oferenta oraz nazwy programu.
 7. Oferty można przekazywać za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Zdrowia i Profilaktyki, ul. Spokojna 2, 20-400 Lublin. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.
 8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 19 lutego 2021 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, pok. 294.
 9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 24 lutego 2021 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).
 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 11. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.
 12. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 13. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 15, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) dotyczące przetargu.
 14. W zakresie zasad przyznawania środków publicznych do postępowania konkursowego i zawierania umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin