W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs ofert w ramach „Programu profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020"

Konkurs ofert w ramach „Programu profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020"
23.10.201815:14

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs ofert na wybór w 2018 r. realizatora zadań w ramach „Programu profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII  szkół podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór w 2018 r. w ramach „Programu profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020”, zwanego dalej Programem, realizatora następujących zadań:  

  • przeprowadzenie szkoleń dla liderów Programu - zadanie realizowane w ramach modułu 1 Programu,
  • przeprowadzenie monitoringu i modyfikacji jadłospisów szkolnych - zadanie realizowane w ramach modułu 4 Programu.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Lublin na realizację zadań wymienionych w ust. 1 wynosi: 43.000 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych brutto), w tym za:

  • szkolenie liderów Programu: 40.000 zł,
  • prowadzenie monitoringu i modyfikacji jadłospisów szkolnych: 3.000 zł

Przewidywany termin realizacji ww. zadań w ramach Programu: od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r.

Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.

Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowe warunki konkursu” w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w pokoju nr 502, tel.: 81 466 3417 (30) oraz z Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pok. 504 (sekretariat), w terminie do dnia 2 listopada 2018 r. do godz. 15.30. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy konkursu.

Oferty wysłane pocztą lub dostarczone po terminie wskazanym wyżej nie będą brały udziału w konkursie.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pok. 502.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.

Oferentowi, który nie został w ramach konkursu wyłoniony jako realizator przysługuje wniesienie odwołania wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pok. 504 (sekretariat).

 Rozstrzygnięcie konkursu w przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 12, nastąpi w terminie do dnia 14 listopada 2018 r.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 15, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację Programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).

 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin