W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (obozy letnie)

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (obozy letnie)
15.04.201613:18

Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na rok 2016, w tym w ramach PROWADZENIA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zaproszenie do składania ofert obejmuje tytuł zadania publicznego: Prowadzenie obozów letnich z profesjonalnym programem profilaktycznym dla 1.900 dzieci i młodzieży.
 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERT:


Podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 570.000 zł, przy czym dofinansowanie na jedną osobę wynosi 300 zł.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
 1. Dotacja zostanie przyznana w drodze wyboru najkorzystniejszych ofert po podjęciu rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.
 2. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami.
 3. Forma realizacji zadania: wsparcie.
 4. Przed podpisaniem umowy o wsparcie realizacji zadania wyłonione podmioty złożą:
  • pisemne oświadczenie, że prowadzona działalność odpłatna nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - dla podmiotów prowadzących działalność odpłatną,
  • pisemne oświadczenie, że nie będą osiągać zysku przy realizacji zleconego zadania.
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:


Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami przy uwzględnieniu następujących terminów i warunków realizacji zadania:

 1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 16 maja 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku, z zastrzeżeniem, że obóz będzie zorganizowany w okresie wakacji letnich tj. od dnia 25 czerwca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 r.
 2. Zadanie będzie realizowane dla dzieci i młodzieży mieszkających bądź uczących się na terenie miasta Lublina.
 3. Czas trwania obozu wyniesie nie krócej niż 12 dni.
 4. Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie dla maksymalnie 100 uczestników zadania, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie dla uczestnika obozu przysługuje za uczestnictwo w nie więcej niż jednym turnusie organizowanym przez ten sam podmiot.
 5. Dofinansowanie przysługuje na obóz zorganizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Podczas obozu realizowany będzie program profilaktyczny obejmujący wszystkich uczestników obozu, w wymiarze minimum 1,5 godziny dziennie zorganizowanych zajęć dla każdej grupy, realizowanych przez co najmniej 10 dni oraz z zastrzeżeniem, że każda z grup będzie liczyć maksimum 20 osób.
 7. Program profilaktyczny nie będzie realizowany w trakcie trwania podróży.
 8. Rekomendowana jest realizacja programów zakwalifikowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do "Banku rekomendowanych programów profilaktycznych".
 9. Program będzie prowadzony przez osoby posiadające kwalifikacje do jego realizacji.
 10. Przy realizacji zadania zatrudniona zostanie kadra posiadającą kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji wychowawcy lub kierownika w placówce wypoczynku zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku  dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy składać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Króla Leszczyńskiego 20, pok. 504, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2016 r.
 2. Oferty muszą być złożone na wzorze oferty określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: pełny tytuł zadania zgodny z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa, nazwa podmiotu składającego ofertę.
 3. W jednej opisanej kopercie może znajdować się tylko jedna oferta.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oferenta,
  • kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
  • kopię pełnomocnictwa, w przypadku jego udzielenia, wraz z kopią dowodu wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu lub kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000,
  • kopię aktualnego statutu podmiotu lub innego równoważnego dokumentu (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu), w przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności,
  • kopię potwierdzenia udostępnienia obiektu lub rezerwację miejsc wystawione przez właściciela lub zarządzającego obiektem, na którym będzie realizowane zadanie, z uwzględnieniem terminu realizacji zadania, a także ilości osób, dla których świadczona będzie usługa.
  • szczegółowy program realizacji zadania podpisany przynajmniej przez jedną z następujących osób: autora programu, realizatora programu bądź osobę mającą prawo do reprezentacji oferenta, w przypadku braku szczegółowego opisu programu realizacji zadania w ofercie,
  • kopie kwalifikacji realizatorów zadania w odniesieniu wyłącznie do uprawnień pozwalających na realizację zadania, w przypadku braku szczegółowego opisu kwalifikacji w ofercie,
  • oświadczenie, czy w stosunku do oferenta (oferentów) jest/nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, podpisane przez osoby posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
UWAGA!
 1. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 2. Oferta i załączniki muszą być podpisane czytelnie z imienną pieczątką osoby podpisującej (osób podpisujących) lub w przypadku braku pieczątek imiennych podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem, w sposób czytelny, z podaniem funkcji osoby podpisującej (osób podpisujących).
 3. W przypadku składania kopii dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu, z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od ... do …”, lub na każdej ze stron. Obowiązek ten nie dotyczy wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl).
 4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki muszą być podpisywane przez osoby wskazane w pełnomocnictwie.
 5. Wydruki z systemu komputerowego dotyczące potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa traktowane będą jak kopie dokumentów i wymagają ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem z zachowaniem odpowiednich zasad i formuły określonych niniejszym ogłoszeniem.
 6. W ofercie należy bardzo szczegółowo opisać program realizacji zadania. Dopuszcza się możliwość dołączenia szczegółowego programu w formie załącznika do oferty.
 7. W ofercie należy bardzo szczegółowo opisać kwalifikacje realizatorów programu profilaktycznego a także kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji wychowawcy lub kierownika w placówce wypoczynku zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Termin związania ofertą ustala się do dnia podpisania umowy.
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT:
 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), Uchwale Nr 295/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, a także Zarządzeniu nr 7/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 3. Otwarcie ofert i ich ocena formalna, zostanie przeprowadzona w dniu 9 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20. Etap oceny formalnej jest jawny dla oferentów. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin (www.lublin.eu, zakładka „Ogłoszenia/Konkursy”), na stronie internetowej Miasta Lublin (www.lublin.eu, zakładka: „Mieszkańcy/Zdrowie/Uzależnienia i przemoc w rodzinie/ Ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w terminie do 7 dni od dnia dokonania oceny formalnej.
 4. Przy ocenie formalnej ofert stosowane będą następujące kryteria formalne:
  • oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
  • oferta została złożona na obowiązującym druku,
  • oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,
  • oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
  • oferta została złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,
  • termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
  • oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
  • oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki, tj:
   • kopię aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oferenta,
   • kopię aktualnego statutu lub innego równoważnego dokumentu, w przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji danych dotyczących działalności statutowej oferenta,
   • kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
   • kopię pełnomocnictwa, w przypadku jego udzielenia, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej,
   • kopię potwierdzenia udostępnienia obiektu lub rezerwację miejsc wystawione przez właściciela lub zarządzającego obiektem, na którym będzie realizowane zadanie, z uwzględnieniem terminu realizacji zadania, a także ilości osób, dla których świadczona będzie usługa,
   • kserokopie kwalifikacji realizatorów zadania, w przypadku braku opisu w ofercie,
   • szczegółowy program realizacji zadania, podpisany przynajmniej przez jedną z następujących osób: autora programu, realizatora programu bądź osobę mającą prawo do reprezentacji oferenta, w przypadku braku szczegółowego opisu programu realizacji zadania w ofercie,
   • oświadczenie, czy w stosunku do oferenta prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, z zastrzeżeniem, że oferta podmiotu, który złoży oświadczenie o prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu egzekucyjnym, podlega również odrzuceniu pod względem formalnym i nie podlega ocenie merytorycznej,
  • inny błąd formalny, tj.:
   • wskazanie terminu związania ofertą krótszego, niż określony ogłoszeniem,
   • złożenie oświadczenia o zaleganiu z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne,
   • brak wymaganych podpisów na załącznikach do oferty, bądź brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,
   • złożenie w jednej kopercie więcej niż jednej oferty konkursowej.
 5. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień i uzupełniania oferty w przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych błędów pisarskich.
 6. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona najpóźniej w terminie do 7 dni od terminu dokonania oceny formalnej.
 7. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym.          
 8. Oferty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 65 punktów, obliczonych jako średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków komisji, nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
 9. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:
  • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (0 - 20 pkt),   
  • proponowana jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (0 - 35 pkt),    
  • przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (0 - 15 pkt),   
  • wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0 - 10 pkt),    
  • planowany przez oferenta wkład rzeczowy (0 – 3 pkt),
  • planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 7 pkt), 
  • ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań (0 - 10 pkt).
 10. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego.
 11. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na postawie upoważnienia dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin (www.lublin.eu, zakładka „Ogłoszenia/Konkursy”), na stronie internetowej Miasta Lublin (www.lublin.eu, zakładka: „Mieszkańcy/Zdrowie/Uzależnienia i przemoc w rodzinie/ Ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 niezwłocznie po wyborze ofert.
ZREALIZOWANE ZADANIE PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU  I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE:


W roku 2014: 450.500 zł, w tym na dotacje 339.500 zł.
W roku 2015: 553.500 zł, w tym na dotacje 480.000 zł.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłonieni w konkursie oferenci będą zobowiązani, pod rygorem rozwiązania umowy, do każdorazowego informowania w wydawanych publikacjach, materiałach, poprzez media, jak również stosownie do charakteru realizowanego zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców o źródle dofinansowania zadania, w następującym brzmieniu: „Zadanie dofinansowane jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 rok.”
 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin (www.lublin.eu, zakładka „Ogłoszenia/Konkursy”), na stronie internetowej Miasta Lublin (www.lublin.eu, zakładka: „Mieszkańcy/Zdrowie/Uzależnienia i przemoc w rodzinie/ Ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20.
 4. Płatnicy podatku VAT, jeżeli odzyskują podatek od towarów i usług (VAT) w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.) kalkulują i rozliczają dotację w kwotach netto.
 5. Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, tel. 81 466 3400.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin