W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
14.01.201915:30

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. w ramach Obszaru 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.    

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wybór oferty i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmującego prowadzenie w 2019 r. placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej (świetlicy) świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez realizację zajęć socjoterapeutycznych.  

II. Rodzaj zadania publicznego
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

III. Tytuł zadania publicznego
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

IV. Forma realizacji zadania publicznego
Wsparcie.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
Na realizację zadania zaplanowano w budżecie Miasta Lublin na 2019 r. środki finansowe w kwocie 56.000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

VI. Termin realizacji zadania publicznego
Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. (piątek) do godz. 15:30.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

Wyniki formalne

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin podaje do wiadomości informację o ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. w ramach Obszaru 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym wraz z informacją o wynikach oceny formalnej tej oferty dokonanej przez komisję konkursową w dniu 12 lutego 2019 r.

W ogłoszonym w dniu 14 stycznia 2019 r. otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/13.

Wyżej wymieniona oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną.

Wyniki merytoryczne

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin informuje, że rozstrzygnięty został ogłoszony w dniu 14 stycznia 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. w ramach Obszaru 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

W otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/13.

W dniu 12 lutego 2019 r. komisja konkursowa dokonała oceny formalnej wyżej wymienionej oferty i oceniła ją pozytywnie pod względem formalnym.

Następnie, w dniu 12 lutego 2019 r., komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej wyżej wymienionej oferty w wyniku której oferta uzyskała łącznie 93 punkty, w związku z czym otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania realizacji zadania.

W dniu 12 lutego 2019 r. Prezydent Miasta Lublin dokonał ostatecznego wyboru oferty Stowarzyszenia Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/13, któremu przyznana została dotacja na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego w wysokości: 56.000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin