W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
15.01.202010:45

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

I. Rodzaj zadania publicznego
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

II. Tytuł zadania publicznego
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

III. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmującego prowadzenie w 2020 r. dwóch placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlic socjoterapeutycznych) świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez realizację zajęć socjoterapeutycznych.

IV. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Zapewnienie funkcjonowania dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej (świetlic socjoterapeutycznych) oraz realizacji ich zadań, w tym prowadzenia grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

V. Forma realizacji zadania publicznego
Wsparcie.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
Na realizację zadania zaplanowano w budżecie Miasta Lublin na 2020 r. środki finansowe w łącznej kwocie: 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych), w tym na prowadzenie jednej świetlicy w kwocie: 56 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).  

VII. Termin realizacji zadania publicznego
Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin