W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
10.07.202308:15

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023 obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

Cel konkursu ofert: Konkurs ma na celu wybór oferty i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmującego prowadzenie w 2023 r. placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez realizację zajęć socjoterapeutycznych.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego:

  • Zapewnienie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej świetlicy socjoterapeutycznej oraz realizacji jej zadań, w tym prowadzenia grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
  • Udzielenie specjalistycznej pomocy i wsparcia dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej, stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju, ograniczenie i zmiana zachowań niepożądanych, wzrost umiejętności społecznych, wyrównanie deficytów

Forma realizacji zadania publicznego: Wsparcie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: Na dofinansowanie realizacji zadania zaplanowano w budżecie miasta Lublin na 2023 r. środki finansowe w wysokości 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Termin realizacji zadania publicznego: Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin