W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej
15.05.201812:24

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w ramach Obszaru 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.   

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wybór oferty i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego obejmującego dofinansowanie działalności w latach 2018-2021 centrum integracji społecznej w Lublinie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

II. Rodzaj zadania publicznego
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III. Tytuł zadania publicznego
Dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.

IV. Forma realizacji zadania
Wsparcie.

V. Termin realizacji zadania
Od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
Na realizację zadania w latach 2018-2021 planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie: 990.000 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

  • na 2018 r.: 165.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  • na 2019 r.: 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
  • na 2020 r.: 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
  • na 2021 r.: 165.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Przekazanie dotacji w kwotach przewidywanych na poszczególne lata realizacji zadania uzależnione będzie od zapisania na ten cel odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta Lublin.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie może być realizowane mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie miasta Lublin środków finansowych na jego realizację w kwotach mniejszych niż przewidziane w niniejszym konkursie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. (piątek) do godz. 1530.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

W otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego wpłynęła tylko jedna oferta złożona w dniu 8 czerwca  2018 r. przez "NADZIEJĘ" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2F.
Wyżej wymieniona oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną.

Następnie, w dniu 12 czerwca 2018 r., wyżej wymieniona oferta poddana została przez komisję konkursową ocenie merytorycznej w wyniku której oferta uzyskała łącznie 89 punktów w związku z czym otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania realizacji zadania w wysokości 990 000 zł.

Pliki do pobrania

  • ogloszenie_o_konkursie_ofert cis.pdf
    Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej. 0.00 B

Facebook Obywatelski Lublin