W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.
26.03.201814:50

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w ramach Obszaru 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej obejmującego dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.   

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wybór oferty i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego obejmującego dofinansowanie działalności w latach 2018-2021 centrum integracji społecznej w Lublinie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

II. Rodzaj zadania publicznego
Działalność na rzecz  integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III. Tytuł zadania publicznego
Dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej.

IV. Forma realizacji zadania
Wsparcie.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
Na realizację zadania w latach 2018-2021 planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie: 990.000 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

    na 2018 r.: 192.500 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), w tym na pierwsze wyposażenie,
    na 2019 r.: 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
    na 2020 r.: 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
    na 2021 r.: 137.500 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

Przekazanie dotacji w kwotach przewidywanych na poszczególne lata realizacji zadania uzależnione będzie od zapisania na ten cel odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta Lublin.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie może być realizowane mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie miasta Lublin środków finansowych na jego realizację w kwotach mniejszych niż przewidziane w niniejszym konkursie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie oraz telefonicznie pod numerem: 81 466 3411.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin