W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin - konkurs

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin - konkurs
04.09.201811:10

Ogłoszenie Prezydent Miasta Lublin na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin” na 2018 rok.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin”.
2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wrozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na realizację „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zezadla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin” w 2018 r. wynosi: 100 000 zł.
4. Przewidywany okres realizacji programu, na jaki zostanie zawarta umowa -od dnia 24 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
5. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
6. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeńi „Szczegółowe warunki konkursu” w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, w pokoju nr 502, tel.: 81 466 34 30 (05) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy)
7. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin ul. Leszczyńskiego 20, pok. 504 (sekretariat), terminie do dnia 14 września 2018 r. do godz. 15.30. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy programu
8. Oferty wysłane pocztą i dostarczone po terminie wskazanym wyżej nie będą brał udziału w konkursie.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20 pok. 501.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 20 września 2018 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin,
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
12. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.
13. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).
14. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w pkt 13, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu stosuje się przepoisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przetargu.

 

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin